Hỏi đáp luật doanh nghiệp 13531 Lượt xem

Điều kiện tiến hành họp và thông qua nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông công ty

Cùng công ty Luật Thái An tìm hiểu về các điều kiện để tiến hành họp và thông qua nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông công ty.

Kính chào Luật sư công ty Luật Thái An. Tôi là Kim Anh (Hà Nội). Tôi xin được nhờ luật sư tư vấn luật doanh nghiệp giải đáp giúp tôi một thắc mắc. Xin luật sư hãy cho biết pháp luật quy định như thế nào về điều kiện tiến hành họp và thông qua nghị quyết Đại hội đồng cổ đông công ty. Trân trọng cảm ơn Luật sư!

đại hội đồng cổ đông

Chào bạn Kim Anh! Cảm ơn bạn đã gửi đề nghị tư vấn luật tới công ty của chúng tôi. Với thắc mắc của bạn, chúng tôi xin được giải đáp như sau:

Về điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông công ty.

Theo Luật Doanh nghiệp 2014, đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên, cuộc họp Hội đồng thành viên (HĐTV) sẽ được tiến hành khi có số thành viên dự họp sở hữu ít nhất 65% vốn điều lệ. Đối với công ty cổ phần, tỷ lệ cổ đông tối thiểu cần thiết phải có mặt cho các cuộc họp lần đầu của đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) là quá bán (51% tổng số cổ phiếu biểu quyết. Nếu cuộc họp lần đầu không thể diễn ra, cuộc họp lần thứ hai sẽ hợp lệ khi có mặt số cổ đông đại diện cho ít nhất 33% tổng số cổ phiếu biểu quyết. Trường hợp cuộc họp triệu tập lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành thì được triệu tập họp lần thứ ba trong thời hạn 20 ngày, kể từ ngày dự định họp lần thứ hai, nếu Điều lệ công ty không quy định khác. Trường hợp này, cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông được tiến hành không phụ thuộc vào tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

Về điều kiện thông qua nghị quyết:

 Khoản 1 Điều 144 Luật doanh nghiệp 2014 quy định về các trường hợp nghị quyết được thông qua như sau:

“1. Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành; tỷ lệ cụ thể do Điều lệ công ty quy định.

a) Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;

b) Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;

c) Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty;

d) Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty, hoặc tỷ lệ, giá trị khác nhỏ hơn do Điều lệ công ty quy định;

đ) Tổ chức lại, giải thể công ty;

e) Các vấn đề khác do Điều lệ công ty quy định.”

    Như vậy, Luật doanh nghiệp 2014 có quy định, đối với các quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty, hoặc một tỷ lệ, giá trị khác nhỏ hơn do Điều lệ công ty quy định, sẽ được Đại hội đồng cổ đông thông qua bằng hình thức biểu quyết. Nghị quyết ở các điểm a,b,c,ở khoản 1 Điều 144 nêu trên cần 65% số phiếu tán thành còn các nghị quyết còn lại chỉ cần 51% để được thông qua số phiếu tán thành.

Trên đây là những giải đáp của chúng tôi về vấn đề điều kiện tiến hành họp và thông qua nghị quyết Đại hội đồng cổ đông công ty mà bạn đề nghị tư vấn. Rất mong những tư vấn này có thể trợ giúp được phần nào kiến thức pháp lý cho bạn. Nếu bạn còn bất cứ thắc mắc gì xin liên hệ trực tiếp tới Luật sư của chúng tôi để nhận được sự tư vấn nhanh chóng và chính xác nhất.

Công ty Luật Thái An

 

TƯ VẤN

Nếu bạn cần được tư vấn, hãy gọi 1900633725

Nếu bạn yêu cầu dịch vụ, hãy gọi
1900633725

hoặc viết thư tới
contact@luatthaian.vn

Gọi 1900633725