Văn bản pháp luật mới 3227 Lượt xem

Điểm mới của Luật doanh nghiệp 2014

Luật doanh nghiệp 2014 đã có những thay đổi quan trọng về thời hạn cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, tỉ lệ dự họp của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, xác định nguyên tắc để xác định, đăng ký vốn thực của công ty, bãi bỏ ba trường hợp bị thu hồi Giấy CNĐKKD,...

Luật doanh nghiệp 2014 đã có những thay đổi quan trọng đáng kể so với Luật doanh nghiệp 2005. Những điểm mới của Luật doanh nghiệp 2014 này đã giúp cho các doanh nghiệp chủ động hơn trong kinh doanh. Đặc biệt Luật đã có những quy định thoáng hơn, tạo những thuận lợi hơn về mặt pháp lý cho các doanh nghiệp.

điểm mới của luật doanh nghiệp 2014

Một là, Luật mới đã có những quy định thoáng hơn về tư duy  khi chỉ quy định những vấn đề mang tính chất định hướng về thành lập, tổ chức quản lý, tổ chức lại, giải thể và hoạt động có liên quan của doanh nghiệp, về chi tiết thì nhường lại cho doanh nghiệp tự do, tự nguyện, cam kết, thoả thuận theo các quy định của Pháp luật. Thay đổi này vô cùng quan trọng, từ đó doanh nghiệp chủ động, sáng tạo hơn khi được tự lựa chọn các mô hình, phương thức …. Luật mới bỏ chương quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp, thay bằng một vài điều khoản tại chương tổ chức thực hiện cũng theo tư duy như vậy, nghĩa là các cơ quan nhà nước quản lý doanh nghiệp theo chức năng, nhiệm vụ quyền hạn đã được pháp luật chuyên ngành quy định, do đó không phải và không cần ghi điều đó vào Luật Doanh nghiệp. Quy định này là một bước tiến quan trọng, phù hợp với tình hình phát triển của các doanh nghiệp đặc biệt là trong thời kỳ hội nhập kinh tế như hiện nay.

Hai là, Luật đã “nâng cao vai trò” của Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp. Khoản 1 Điều 146 quy định: “Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông phải được ghi biên bản và có thể ghi âm hoặc ghi và lưu giữ dưới hình thức điện tử khác”.Quy định này có những ưu điểm vượt bậc so với quy định ghi vào sổ biên bản trong Luật doanh nghiệp 2005. Những điểm hạn chế, gây nhiều tranh cãi trong Luật cũ cũng được thống nhất các hiểu trong Luật mới. Đặc biệt là vấn đề chốt lại địa điểm họp, Luật mới đã xác định là nơi chủ tọa tham dự họp, mọi người không nhất thiết phải ngồi cũng một chỗ họp.

Thứ ba, Luật đã có những quy định thay đổi quan trọng về thời hạn cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. Trường hợp cấp mới: “Cơ quan đăng ký kinh doanh có trách nhiệm xem xét tính hợp lệ của hồ sơ đăng ký doanh nghiệp và cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ. Trường hợp từ chối cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thì phải thông báo bằng văn bản cho người thành lập doanh nghiệp biết. Thông báo phải nêu rõ lý do và các yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ.” (Khoản 2 Điều 27 Luật doanh nghiệp 2014);  Trường hợp đăng ký thay đổi nọi dung Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh được quy định tại Khoản 3 Điều 31 như sau: “ Cơ quan đăng ký kinh doanh có trách nhiệm xem xét tính hợp lệ của hồ sơ và cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mới trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ.Trường hợp từ chối thì phải thông báo bằng văn bản cho doanh nghiệp biết. Thông báo phải nêu rõ lý do; các yêu cầu sửa đổi, bổ sung (nếu có).” So với Luật cũ, Luật doanh nghiệp 2014 đã rút ngắn thời gian cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh từ 5 ngày làm việc xuống còn 3 ngày làm việc cả trường hợp thay đổi và trường hợp cấp mới. Quy định này nhằm rút ngắn thủ tục pháp lý cho doanh nghiệp, giúp cho các doanh nghiệp nhanh chóng đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh của mình.

Thứ tư, giảm tỷ lệ dự họp Đại hội đồng cổ đông từ 65% (theo Luật cũ) xuống còn 51% ( Khoản 1 Điều 141: “Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết; tỷ lệ cụ thể do Điều lệ công ty quy định.”). Khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết là cuộc họp Đại hội đồng cổ Đông được tiến hành. Luật bổ sung thêm quy định về thành viên hội đồng quản trị độc lập, không trực tiếp tham gia điều hành doanh nghiệp, bãi bỏ quy định Đại hội đồng cổ đông bầu trực tiếp Chủ tịch hội đồng quản trị.

Thứ năm,  không yêu cầu các công ty cùng loại mới được hợp nhất, sáp nhập, chia, tách đồng thời quy định rõ ràng về quyền lợi, nghĩa vụ, trách nhiệm cũng như trình tự thủ tục, hồ sơ ... Đổi mới hết sức quan trọng này chắc chắn sẽ góp phần thúc đẩy thị trường mua bán doanh nghiệp (M&A) đang hết sức sôi động như hiện nay. 

Thứ sáu, luật hóa việc dùng mã số thuế làm mã số doanh nghiệp (khoản 2 Điều 30), chuyển đổi doanh nghiệp tư nhân thành công ty TNHH, tăng cường việc bảo vệ cổ đông nhỏ (cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu ít nhất 1% số cổ phần phổ thông liên tục trong thời hạn 06 tháng có quyền tự mình hoặc nhân danh công ty khởi kiện...).  

Bãi bỏ nhiều điều khoản đã được chứng minh là hiệu quả thực thi rất thấp, như việc đăng ký danh sách cổ đông nắm giữ 5% vốn điều lệ công ty cổ phần, hoặc bãi bỏ việc gây cản trở cho hoạt động của Doanh nghiệp như cấm một người đã làm Giám đốc (Tổng Giám đốc) công ty cổ phần không được làm Giám đốc (Tổng Giám đốc) Công ty khác.

Thứ bảy, quy định các nguyên tắc để xác định, đăng ký vốn thực của công ty, giải quyết tình trạng vốn không có thực (ảo) nhưng không thể xử lý được như hiện nay. Trong đó điểm mới nhất là cho phép Công ty TNHH một thành viên được giảm vốn điều lệ.

Thứ tám, Luật doanh nghiệp mới quy định 5 trường hợp bị thu hồi Giấy CNĐKDN:

Doanh nghiệp bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp trong các trường hợp sau đây:

a) Nội dung kê khai trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp là giả mạo;

b) Doanh nghiệp do những người bị cấm thành lập doanh nghiệp theo khoản 2 Điều 18 của Luật này thành lập;

c) Doanh nghiệp ngừng hoạt động kinh doanh 01 năm mà không thông báo với Cơ quan đăng ký kinh doanh và cơ quan thuế;

d) Doanh nghiệp không gửi báo cáo theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 209 của Luật này đến Cơ quan đăng ký kinh doanh trong thời hạn 06 tháng, kể từ ngày hết hạn gửi báo cáo hoặc có yêu cầu bằng văn bản;

đ) Trường hợp khác theo quyết định của Tòa án.”

 So với Luật (8 trường hợp). Đồng thời Luật mới cũng có các quy định nhằm giúp doanh nghiệp rút khỏi thị trường thuận lợi hơn, nhanh hơn và rẻ hơn. 

Gọi ngay: Tổng đài tư vấn pháp luật miễn phí 
hoặc gửi Email: contact@luatthaian.vn

TƯ VẤN

Nếu bạn cần được tư vấn, hãy gọi 1900633725

Nếu bạn yêu cầu dịch vụ, hãy gọi
1900633725

hoặc viết thư tới
contact@luatthaian.vn

Gọi 1900633725