Văn bản pháp luật mới 2258 Lượt xem

Chính sách mới lao động bảo hiểm có hiệu lực đầu tháng 02/2016

Chính sách mới có hiệu lực đầu tháng 02/2016: hướng dẫn mới về bảo hiểm thất nghiệp; giờ làm việc tiêu chuẩn cho người lao động thời vụ; bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư, xây dựng; hỗ trợ cho người lao động bị thu hồi đất...

Chính sách mới lao động, bảo hiểm trong tháng 2/2016

Từ ngày 01 – 10/02/2016, nhiều chính sách mới liên quan đến vấn đề bảo hiểm, lao động bắt đầu có hiệu lực, tiêu biểu: hướng dẫn mới về Bảo hiểm thất nghiệp; giờ làm việc tiêu chuẩn cho người lao động; đối tượng phải mua bảo hiểm bắt buộc trong đầu tư xây dựng...

Hướng dẫn mới về Bảo hiểm thất nghiệp

Thông tư số 139/2015/TT-BQP hướng dẫn thực hiện Nghị định số 28/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật Việc làm về BHTN trong Bộ Quốc phòng bắt đầu có hiệu lực kể từ ngày 01/02/2016. Theo hướng dẫn của thông tư thì người sử dụng lao động, người lao động đóng bảo hiểm thất nghiệp cùng lúc với đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc với mức đóng như sau:

+ NSDLĐ đóng 1%người quỹ lương tháng của những NLĐ đang tham gia bảo hiểm thất nghiệp.

+ Người lao động đóng với mức 1% tiền lương tháng.

+ Nhà nước cũng hỗ trợ với mức tối đa là 1% quỹ tiền lương tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp của những người lao động đang tham gia bảo hiểm thất nghiệp do ngân sách của Trung ương đảm bảo.

Thời điểm đóng Bảo hiểm thất nghiệp

Thời điểm đóng BHTN của người sử dụng lao động và người lao động chính là thời điểm đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc. Cụ thể: Hàng tháng, chậm nhất vào ngày cuối cùng của tháng, đơn vị trích số tiền với mức nêu trên để đóng vào tài khoản chuyên thu BHXH Bộ Quốc phòng; hoặc của Quỹ BHTN của cơ quan BHXH nơi mình đóng bảo hiểm đối với doanh nghiệp, tổ chức không thuộc đối tượng của thông tư trên.

Hình thức đóng: chuyển khoản.

Giờ làm việc tiêu chuẩn cho người lao động thời vụ

Giờ làm việc tiêu chuẩn của người lao động được quy định trong Thông tư 54/2015/TT-BLĐTBXH có hiệu lực kể từ ngày 10/02/2016 thay thế Thông tư 33/2011/TT-BLĐTBXH, hướng dẫn về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi đối với người lao động làm công việc sản xuất có tính thời vụ và công việc gia công hàng theo đơn đặt hàng. Cụ thể như sau:

  • Tổng số giờ làm việc trong một ngày không quá 12 giờ bao gồm cả giờ làm việc tiêu chuẩn và số làm thêm; và không quá 9 giờ đối với trường hợp người lao động làm việc trong các nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm.

          Trường hợp thời gian làm việc trong ngày của người lao động là từ 10 giờ trở lên thì người sử dụng lao động có trách nhiệm bố trí cho họ được nghỉ thêm ít nhất 30 phút tính vào giờ làm việc, ngoài thời giờ nghỉ ngơi trong ca làm việc bình thường.

  • Tổng số giờ làm việc theo tuần, tháng

      + Tổng số giờ làm việc trong một tuần của người lao động không được quá 64 giờ (bao gồm cả giờ làm việc tiêu chuẩn và giờ làm thêm); không quá 48 giờ đối với người lao động làm các công việc, nghề đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm.

      + Tổng số giờ làm thêm tối đa cho người lao động là 32 giờ/01 tháng; riêng với người lao động làm công việc, ngành nghề đặc biệt nặng nhọc, nguy hiểm, độc hại tối đa làm 24 giờ/01 tháng;

Như vậy, tổng số giờ làm thêm trong 1 năm của người lao động làm công việc có tính thời vụ, công việc gia công hàng theo đơn đặt hàng là không quá 300 giờ. Doanh nghiệp phải bố trí để người lao động được nghỉ hoặc nghỉ bù đủ số ngày lễ, tết, nghỉ hàng năm và các ngày nghỉ có hưởng lương khác đúng theo quy định của BLLĐ 2012.

Bảo hiểm bắt buộc trong đầu tư, xây dựng

Từ ngày 10/02/2016, Nghị định số 119/2015/NĐ-CP của Chính phủ quy định bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng quy định về các đối tượng thuộc diện phải mua bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng, gồm:

  • Chủ đầu tư, nhà thầu trong trường hợp phí bảo hiểm công trình đã được tính vào giá hợp đồng phải mua bảo hiểm công trình trong thời gian xây dựng đối với các công trình:

+ Công trình, hạng mục công trình có ảnh hưởng đến an toàn cộng đồng tại Phụ lục II Nghị định 46/2015/NĐ-CP về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng và văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế (nếu có)

+ Công trình đầu tư xây dựng có ảnh hưởng lớn đến môi trường thuộc danh mục tại Phụ lục II, III Nghị định 18/2015/NĐ-CP và các văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế (nếu có);

+ Các công trình có yêu cầu kỹ thuật đặc thù, điều kiện thi công phức tạp theo quy định của pháp luật về xây dựng và pháp luật khác liên quan.

Mức bảo hiểm tối thiểu trong trường hợp này là giá trị đầy đủ của công trình khi hoàn thành nhưng không được thấp hơn tổng giá trị hợp đồng xây dựng, gồm giá trị điều chỉnh, bổ sung (nếu có).

  • Nhà thầu tư vấn công việc khảo sát xây dựng, thiết kế xây dựng của công trình xây dựng cấp II trở lên thì phải mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp tư vấn đầu tư xây dựng.

          Số tiền bảo hiểm tối thiểu đối với loại bảo hiểm này bằng giá trị hợp đồng tư vấn, thiết kế.

  • Nhà thầu thi công xây dựng phải mua bảo hiểm đối với người lao động thi công trên công trường xây dựng. Mức bảo hiểm tối thiểu là 100 triệu đồng/người/vụ.

Hỗ trợ người lao động bị thu hồi đất

Ngày 01/02/2016, Quyết định số 63/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ bắt đầu được áp dụng trong thực tế. Quyết định quy định cụ thể về điều kiện hỗ trợ, thời hạn hỗ trợ, hỗ trợ đào tạo nghề, hỗ trợ giải quyết việc làm trong nước, hỗ trợ đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. Theo đó, người lao động bị thu hồi đất sẽ được Ngân hàng Chính sách xã hội cho vay vốn ưu đãi để đi xuất khẩu lao động. Thời hạn vay ưu đãi bằng thời hạn đi lao động.

Người lao động thuộc hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp bị thu hồi đất nông nghiệp thì được bồi thường bằng tiền với diện tích đất nông nghiệp đã bị thu hồi. Những người bị thu hồi đất ở kết hợp với kinh doanh, dịch vụ mà phải di chuyển chỗ ở, đang trong độ tuổi lao động và có nhu cầu đào tạo nghề sẽ được hỗ trợ đào tạo trình độ sơ cấp, trung cấp, cao đẳng; được vay vốn theo quy định của chính sách tín dụng với học sinh, sinh viên. Cụ thể:

+ Đào tạo trình độ sơ cấp, đào tạo dưới 03 tháng: mức hỗ trợ tối đa là 03 triệu đồng/người/khóa học (theo Quyết định 46/2015/QĐ-TTg)

+ Đào tạo trình độ trung cấp, cao đẳng: Hỗ trợ học phí 01 khóa học (bằng mức thu học phí thực tế của cơ sở giáo dục nghề nghiệp nhưng tối đa không quá mức trần học phí của các cơ sở giáo dục công lập theo quy định pháp luật).

Bên cạnh đó, những người lao động thuộc diện bị thu hồi đất cũng được hỗ trợ tư vấn, định hướng nghề nghiệp, được giới thiệu việc làm miễn phí tại các trung tâm dịch vụ việc làm, được vay vốn ưu đãi từ Quỹ quốc gia về việc làm…

Thời gian hỗ trợ là 05 năm kể từ ngày có quyết định thu hồi đất.

Hỗ trợ tổ chức, đơn vị sử dụng lao động là người dân tộc thiểu số

Nhằm khắc phục những bất cập của Quyết định số 42/2012/QĐ-TTg về việc hỗ trợ tổ chức, đơn vị sử dụng lao động là người dân tộc thiểu số cư trú tại khu vực miền núi, vùng đặc biệt khó khăn, ngày 17/12/2015, Thủ tướng Chính phủ ra Quyết định 64/2015/QĐ-TTg sửa đổi, bổ sung Quyết định số 42/2012/QĐ-TTg bắt đầu có hiệu lực bắt đầu từ ngày 10/02/2016. Quyết định này ban hành nhằm gắn trách nhiệm của những doanh nghiệp có sử dụng lao động là người dân tộc thiểu số, chia sẻ trách nhiệm giữa doanh nghiệp và nhà nước trong điều kiện tình hình ngân sách nhà nước đang gặp khó khăn.

---> Hãy gọi TỔNG ĐÀI TƯ VẤN PHÁP LUẬT để được hỗ trợ kịp thời!

TƯ VẤN

Nếu bạn cần được tư vấn, hãy gọi 1900633725

Nếu bạn yêu cầu dịch vụ, hãy gọi
1900633725

hoặc viết thư tới
contact@luatthaian.vn

Gọi 1900633725