Tư vấn luật doanh nghiệp 6107 Lượt xem

Thẩm quyền quyết định tạm ngừng hoạt động kinh doanh của Công ty cổ phần

Khi doanh nghiệp kinh doanh không hiệu quả, chủ doanh nghiệp có thể lựa chọn hình thức tạm ngừng đăng ký hoạt động của doanh nghiệp thay vì làm thủ tục giải thể doanh nghiệp và thẩm quyền quyết định tạm ngừng hoạt động của doanh nghiệp sẽ thuộc về Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, của Hội đồng quản trị đối với công ty cổ phần, của các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh.

Câu hỏi khách hàng

Công ty em mới thành lập 1 năm và hiện đang gặp vấn đề về tìm khách hàng. Công ty tổ chức cuộc họp cổ đông và chỉ có 60% cổ đông đồng ý tạm ngừng kinh doanh công ty trong 1 năm. Với tỷ lệ biểu quyết như vậy thì quyết định tạm ngừng kinh doanh có được thông qua không ạ? Mong anh/chị giải đáp sớm giúp em.

Trả lời

Chào bạn, cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi tới Công ty Luật Thái An, với câu hỏi của bạn chúng tôi xin trả lời như sau:

  1. Cơ sở pháp lí
  • Luật Doanh nghiệp của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 (Luật Doanh nghiệp);
  • Nghị định số 78/2015/NĐ-CP ngày 14/9/2015 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp
  1. Tư vấn khách hàng

Đối với thẩm quyền quyết định tạm ngừng kinh doanh của Công ty cổ phần

Điều 149. Hội đồng quản trị (Luật doanh ghiệp 2014)

  1. Hội đồng quản trị là cơ quan quản lý công ty, có toàn quyền nhân danh công ty để quyết định, thực hiện các quyền và nghĩa vụ của công ty không thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
  2. Hội đồng quản trị có các quyền và nghĩa vụ sau đây:
  3. a) Quyết định chiến lược, kế hoạch phát triển trung hạn và kế hoạch kinh doanh hằng năm của công ty......

Điều 57. Tạm ngừng kinh doanh, tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo đối với doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh (Nghị định số 78/2015/NĐ-CP ) ........

  1. Trường hợp doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh, kèm theo thông báo phải có quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, của Hội đồng quản trị đối với công ty cổ phần, của các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh......

Từ những căn cứ pháp lí trên có thể thấy thẩm quyền ra quyết định tạm ngừng kinh doanh của Công ty cổ phần thuộc về HĐQT.

Điều kiện để nghị quyết của Hội đồng quản trị được thông qua

Điều 153. Cuộc họp Hội đồng quản trị ........

  1. Thành viên Hội đồng quản trị được coi là tham dự và biểu quyết tại cuộc họp trong trường hợp sau đây:

a) Tham dự và biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp;

b) Ủy quyền cho người khác đến dự họp theo quy định tại khoản 10 Điều này.

c) Tham dự và biểu quyết thông qua hội nghị trực tuyến hoặc hình thức tương tự khác;

d) Gửi phiếu biểu quyết đến cuộc họp thông qua thư, fax, thư điện tử.

Trường hợp gửi phiếu biểu quyết đến cuộc họp thông qua thư, phiếu biểu quyết phải đựng trong phong bì kín và phải được chuyển đến Chủ tịch Hội đồng quản trị chậm nhất một giờ trước khi khai mạc. Phiếu biểu quyết chỉ được mở trước sự chứng kiến của tất cả những người dự họp.

Trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định tỷ lệ khác cao hơn, nghị quyết của Hội đồng quản trị được thông qua nếu được đa số thành viên dự họp tán thành; trường hợp số phiếu ngang nhau thì quyết định cuối cùng thuộc về phía có ý kiến của Chủ tịch Hội đồng quản trị.........

Như vậy, việc tạm ngưng hoạt động kinh doanh của CTCP sẽ có thể thực hiện được nếu được đa số thành viên HĐQT dự họp tán thành trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định tỷ lệ khác cao hơn.

Áp dụng vào trường hợp của bạn. Trong trường hợp này, thẩm quyền quyết định việc tạm ngưng hoạt động kinh doanh của công ty bạn (CTCP) phải thuộc về HĐQT chứ không phải Đại hội đồng cổ đông. Do vậy, để quyết định tạm ngưng kinh doanh được thông qua, công ty bạn cần phải có quyết định tạm ngừng kinh doanh của HĐQT.

---> Hãy gọi TỔNG ĐÀI TƯ VẤN PHÁP LUẬT để được hỗ trợ kịp thời!

 

TƯ VẤN

Nếu bạn cần được tư vấn, hãy gọi 1900633725

Nếu bạn yêu cầu dịch vụ, hãy gọi
1900633725

hoặc viết thư tới
contact@luatthaian.vn

Gọi 1900633725