Hỏi đáp pháp luật 3741 Lượt xem

Quy định pháp luật về nội quy lao động trong doanh nghiệp

Câu hỏi: Nội quy xây dựng ở trụ sở chính có áp dụng với chi nhánh không hay phải có thêm các nội quy khác. Tổ chức công đoàn được thành lập ở văn phòng chính thì ở chi nhánh có cần thành lập không.

Câu hỏi:

Nội quy xây dựng ở trụ sở chính có áp dụng với chi nhánh không hay phải có thêm các nội quy khác.

Tổ chức công đoàn được thành lập ở văn phòng chính thì ở chi nhánh có cần thành lập không.

Trả lời

Về cơ sở pháp lỳ

Bộ luật lao động 2012 và luật công đoàn 2012

Nội dung tư vấn

Bộ luật lao đọng 2012 quy định như sau về nội quy lao động:

“ Theo điều 119, nội quy lao động:

  1. Người sử dụng lao động sử dụng từ 10 người lao động trở nên phải có nội quy lao động bằng văn bản.
  2. Nộ dung nội quy lao động không được trái với pháp luật về lao động và quy định khác của pháp luật có liên quan. Nội quy lao động bao gồm các nội dung chủ yếu sau:
  3. Thời gian làm việc, thời gian nghỉ ngơi
  4. Trật tự tại nơi làm việc
  5. An toàn lao đọng, vệ sinh lao động nơi làm việc;
  6. Việc bảo vệ tài sản và bí mật kinh doanh, bí mật công nghệ, sở hữu trí tuệ của người sử dụng lao động;

đ) Các hành vi vi phạm kỷ luật lao động của người lao động và các hình thức xử lý kỷ luật lao động, trách nhiệm vật chất;

  1. Trước khi ban hành nội quy lao động, người sử dụng lao động phải tham khảo ý kiến của tổ chức đại diện tập thể lao động tại cơ sở.
  2. Nội quy lao động phải được thông báo đến người lao động và những nội dung chính phải được niêm yết ở những nơi cần thiết tại nơi làm việc”

Qua đây ta có thể thấy pháp luật không bắt buocj nội quy chỉ được xây dựng ở trụ sở chính. Về bản chất thì nội quy là những văn bản quy định kỷ luật lao động tại doanh nghiệp vì vậy nội quy có thể áp dụng được với cả các chi nhanh của doanh nghiệp mà không cần yêu cầu thêm nội quy mới.

Về vấn đề chi nhánh có cần thành lập công đoàn không thì bộ luật lao động 2012 quy định như sau: “công đoàn cấp trên cơ sở có quyền và trách nhiệm vận động người lao động gia nhập công đoàn, thành lập công đoàn cơ sở tại doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức; có quyền yêu cầu người sử dụng lao động và cơ quan quản lý nhà nước về lao động tại địa phương tạo điều kiện và hỗ trợ việc thành lập công đoàn cơ sở”

Luật công đoàn 2012 cũng quy định như sau:

“Công đoàn cơ sở là một tổ chức cơ sở của công đoàn, tập hợp đoàn viên công đoàn trong một số cơ quan, tổ chức doanh nghiệp, được công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở công nhận theo quy định của pháp luật và điều lệ công đoàn Việt Nam”

Như vậy pháp luật chỉ yêu cầu có công đoàn cấp cơ sở tại các doanh nghiệp và không yêu cầu phải có công đoàn ở chi nhanh vì công đoàn là tổ chức đại diện cho người lao động trong toàn doanh nghiệp trong đó có cả chi nhánh. Việc chi nhánh có cán bộ công đoàn hay không sẽ phụ thuộc vào chính sách cũng như quy định nội bộ của doanh nghiệp.

TƯ VẤN

Nếu bạn cần được tư vấn, hãy gọi 1900633725

Nếu bạn yêu cầu dịch vụ, hãy gọi
1900633725

hoặc viết thư tới
contact@luatthaian.vn

Gọi 1900633725