Tư vấn pháp luật thuế 33807 Lượt xem

Thủ tục khai thuế GTGT đối với dự án đầu tư

Trường hợp người nộp thuế đang hoạt động sản xuất kinh doanh thuộc đổi tượng nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ (kê khai tờ khai 01/GTGT) có dự án đầu tư thì lập hồ sơ khai thuế riêng cho dự án đẩu tư (kê khai tờ khai 02/GTGT) và phải bù trừ số thuế GTGT của hàng hóa dịch vụ mua vào sử dụng cho dự án đầu tư với thuế GTGT của hoạt động sản xuất kinh doanh đang thực hiện.

--->>> Hãy gọi TỔNG ĐÀI TƯ VẤN PHÁP LUẬT để được hỗ trợ kịp thời!

 

1. Căn cứ pháp lý liên quan đến thủ tục khai thuế GTGT đối với dự án đầu tư

  • Luật quản lý thuế 2006 sửa đổi bổ xung năm 2012
  • Nghị định 83/2013/nđ-cp hướng dẫn Luật quản lý thuế và Luật quản lý thuế sửa đổi
  • Thông tư 156/2013/tt-btc hướng dẫn Luật Quản lý thuế và Luật quản lý thuế sửa đổi, bổ xung và Nghị định 83/2013/NĐ-CP.
  • Thông tư 119/2014/tt-btc sửa đổi Thông tư 156/2013/TT-BTC, 111/2013/TT-BTC, 219/2013/TT-BTC, 08/2013/TT-BTC, 85/2011/TT-BTC, 39/2014/TT-BTC và 78/2014/TT-BTC để cải cách, đơn giản thủ tục hành chính về thuế do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

2. Thủ tục khai thuế GTGT dành cho dự án đầu tư

Dự án đầu tư phải kê khai thuế GTGT theo thủ tục như sau:

2.1 Thành phần hồ sơ khai thuế GTGT đối với dự án đầu tư:

Trường hợp người nộp thuế thành lập mới từ dự án đầu tư (trừ dự án đầu tư xây dựng nhà đế bán) thuộc đối tượng nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ thì lập hồ sơ khai thuế GTGT của dự án đầu tư là tờ khai thuế giá trị gia tăng mẵu số 02/GTGT.

Trường hợp người nộp thuế đang hoạt động sản xuất kinh doanh thuộc đổi tượng nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ (kê khai tờ khai 01/GTGT) có dự án đầu tư thì lập hồ sơ khai thuế riêng cho dự án đẩu tư (kê khai tờ khai 02/GTGT) và phải bù trừ số thuế GTGT của hàng hóa dịch vụ mua vào sử dụng cho dự án đầu tư với thuế GTGT của hoạt động sản xuất kinh doanh đang thực hiện. Số thuế GTGT được kết chuyển của dự án đầu tư tối đa bằng số thuế GTGT phải nộp của hoạt động sản xuất kinh doanh trong kỳ cua cơ sở kinh doanh.

Hồ sơ khai thuế GTGT dành cho dự án đầu tư bao gồm:

  • Tờ khai thuế GTGT dành cho dự án đầu tư theo mẫu số 02/GTGT.
  • Bảng kê hoá đơn, chứng từ hàng hoá dịch vụ mua vào theo mẫu số 01-2/GTGT.
  • Các tài liệu giải trình kèm theo (nếu có).

2.2 Trình tự khai thuế GTGT đối với dự án đầu tư:

Bước 1: Người nộp thuế thuộc đối tượng nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ có dự án đầu tư tại địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương cùng nơi hoặc khác nơi đóng trụ sở chính, đang trong giai đoạn đầu tư thì lập hồ sơ khai thuế riêng cho dự án đầu tư và gửi đến cơ quan thuế.

Trường hợp người nộp thuế có dự án đầu tư tại địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khác với tỉnh, thành phố nơi đóng trụ sở chính, đang trong giai đoạn đầu tư nhưng chưa đi vào hoạt động, đăng ký kinh doanh, chưa đăng ký thuế, thì người nộp thuế lập hồ sơ khai thuế riêng cho dự án đầu tư và nộp tại cơ quan thuế quản lý trực tiếp nơi đóng trụ sở chính.

Trường hợp người nộp thuế thành lập các Ban Quản lý dự án hoặc chi nhánh đóng tại các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khác với tỉnh, thành phố nơi đóng trụ sở chính để thay mặt người nộp thuế trực tiếp quản lý một hoặc nhiều dự án đầu tư tại nhiều địa phương; Ban Quản lý dự án, chi nhánh phải lập hồ sơ khai thuế riêng với cơ quan thuế địa phương nơi đăng ký thuế. Khi dự án đầu tư để thành lập doanh nghiệp đã hoàn thành, cơ sở kinh doanh là chủ dự án đầu tư phải tổng hợp số thuế GTGT phát sinh của dự án để bàn giao cho doanh nghiệp mới thành lập để doanh nghiệp mới thực hiện kê khai thuế GTGT theo quy định với cơ quan thuế quản lý trực tiếp.

Bước 2: Cơ quan thuế tiếp nhận hồ sơ, xử lý và theo dõi nghĩa vụ thuế của người nộp thuế.

  • Nếu người khai thuế nộp hồ sơ trực tiếp tại cơ quan thuế, công chức thuế tiếp nhận và đóng dấu tiếp nhận hồ sơ, ghi thời gian nhận hồ sơ, ghi nhận số lượng tài liệu trong hồ sơ và ghi vào sổ văn thư của cơ quan thuế.
  • Nếu nộp hồ sơ đường bưu chính, công chức thuế đóng dấu ghi ngày nhận hồ sơ và ghi vào sổ văn thư của cơ quan thuế.
  • Nếu hồ sơ được nộp thông qua giao dịch điện tử, việc tiếp nhận, kiểm tra, chấp nhận hồ sơ khai thuế do cơ quan thuế thực hiện thông qua hệ thống xử lý dữ liệu điện tử.

Bước 3: Người nộp thuế tự nộp tiền thuế vào Ngân sách Nhà nước theo số thuế đã kê khai./

Trên đây là nội dung Công ty Luật Thái An đã chia sẻ với khách hàng về thủ tục khai thuế GTGT dành cho dự án đầu tư.

CÔNG TY LUẬT THÁI AN
 Đối tác pháp lý tin cậy

TƯ VẤN

Nếu bạn cần được tư vấn, hãy gọi 1900633725

Nếu bạn yêu cầu dịch vụ, hãy gọi
1900633725

hoặc viết thư tới
contact@luatthaian.vn

Gọi 1900633725