Tư vấn luật doanh nghiệp 1715 Lượt xem

Tư vấn quy trình điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư

Tư vấn quy trình điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư (bổ sung ngành nghề kinh doanh) và điều chỉnh nội dung dự án đầu tư?

1.Cơ sở pháp lý:

-Nghị định 118/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2015 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật đầu tư.
-Nghị định 78/2015/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp.
-Công văn số 5122/BKHĐT-PC ngày 24/7/2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc triển khai thi hành luật đầu tư 2014.
-Công văn 4211/2015
-Công văn 4326/2015

 

2.Giải quyết yêu cầu

Trong trường hợp có yêu cầu điều chỉnh cả về nội dung đăng ký kinh doanh và nội dung dự án đầu tư thì nhà đầu tư cận thực hiện thủ tục điều chỉnh nội dung kinh doanh tại Cơ quan đăng ký kinh doanh để được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;
Sau đó điều chỉnh nội dung dự án đầu tư tại Cơ quan đăng ký đầu tư để được cấp giấy đăng ký đầu tư theo quy định sau:

2.1Đối với yêu cầu thay đổi ngành nghề kinh doanh, doanh nghiệp cần thực hiện thủ tục tại Cơ quan đăng ký kinh doanh để được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Hồ sơ thay đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh bao gồm:
-Giấy đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay thế nội dung đăng ký kinh doanh trong Giấy chứng nhận đầu tư (Phụ lục I – 26/CV 4211);
-Thông báo bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh (Phụ lục I – 15/ CV 4211);
Kèm theo Thông báo có Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Hội đồng thành việc đối với công ty hợp danh; quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành việc về việc bổ sung, thay đổi ngành nghề kinh doanh. Quyết định, biên bản họp phải ghi rõ những nội dung được thay đổi trong Điều lệ công ty.
Thời gian giải quyết: 03 ngày làm việc kể từ ngày cơ quan có thẩm quyền nhận được hồ sơ hợp lệ.
Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp để thay thế nội dung đăng ký kinh doanh tại Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư (đồng thời là Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh).
Nội dung đăng ký kinh doanh tại quy định Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư (đồng thời là Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh) hết hiệu lực kể từ ngày doanh nghiệp được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; nội dung dự án đầu tư tại Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư (đồng thời là Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh) tiếp tục có hiệu lực.

2.2 Đối với yêu cầu điều chỉnh nội dung dự án đầu tư, doanh nghiệp thực hiện thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư tại Cơ quan đăng ký đầu tư.
Hồ sơ điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư bao gồm:

-Văn bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư (Mẫu I.9/CV 4326);
-Báo cáo tình hình triển khai dự án đầu tư đến thời điểm điều chỉnh;
-Quyết định của nhà đầu tư về việc điều chỉnh dự án đầu tư;
-Giải trình hoặc cung cấp giấy từ liên quan đến điều chỉnh mục tiêu và quy mô đầu tư.
Thời gian giải quyết: 10 ngày làm việc kể từ ngày cơ quan có thẩm quyền nhận được hồ sơ hợp lệ.
Cơ quan đăng ký đầu tư cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho doanh nghiệp thay thế cho nội dung dự án đầu tư trong Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư (đồng thời là Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh) .
Nội dung đăng ký kinh doanh tại Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư (đồng thời là Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh) tiếp tục có hiệu lực.

---> Hãy gọi TỔNG ĐÀI TƯ VẤN PHÁP LUẬT để được hỗ trợ kịp thời!

TƯ VẤN

Nếu bạn cần được tư vấn, hãy gọi 1900633725

Nếu bạn yêu cầu dịch vụ, hãy gọi
1900633725

hoặc viết thư tới
contact@luatthaian.vn

Gọi 1900633725