Thành lập doanh nghiệp 7228 Lượt xem

XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC ĐĂNG KÝ KINH DOANH

Nghị định số 50/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 06 năm 2016 Quy định về xử phạt hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư, quy định về mức xử phạt đối với các hành vi vi phạm trong lĩnh vực đăng ký kinh doanh.

Việc đăng ký kinh doanh thuộc sự điều chỉnh của Luật doanh nghiệp, pháp luật có những quy định rất rõ ràng và có chế tài cụ thể đối với các vi phạm. Tuy nhiên, đa số các doanh nghiệp nhỏ và vừa không biết tới những quy định này, họ khá tùy tiện khi thành lập, vận hành và giải thể công ty mà không lường trước được hậu quả của những hành vi không đúng của mình. Công ty Luật Thái An xin giới thiệu bài viết dưới đây để giúp bạn đọc có thêm một số hiểu biết về lĩnh vực này.

1. Cơ sở pháp lý

Nghị định số 50/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 06 năm 2016 Quy định về xử phạt hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư

2. Vi phạm quy định liên quan tới người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp

Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng nếu không có người đại diện theo pháp luật cư trú tại Việt Nam; Không ủy quyền bằng văn bản cho người khác làm đại diện khi người đại diện theo pháp luật duy nhất của doanh nghiệp xuất cảnh khỏi Việt Nam; Ủy quyền cho người không có đủ tiêu chuẩn và điều kiện làm người đại diện theo ủy quyền.

Biện pháp khắc phục hậu quả:

 • Buộc đăng ký người đang cư trú tại Việt Nam làm người đại diện của doanh nghiệp đối với hành vi không có người đại diện theo pháp luật cư trú tại Việt Nam;
 • Buộc ủy quyền cho người khác làm đại diện đối với hành vi không ủy quyền bằng văn bản cho người khác làm đại diện khi người đại diện theo pháp luật duy nhất của doanh nghiệp xuất cảnh khỏi Việt Nam;
 • Buộc thay đổi người đại diện đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định đối với hành vi ủy quyền cho người không có đủ tiêu chuẩn và điều kiện làm người đại diện theo ủy quyền.

3. Vi phạm khác liên quan đến tổ chức, quản lý doanh nghiệp

Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng nếu không tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông thường niên trong thời hạn quy định, nếu bổ nhiệm người không được quyền quản lý doanh nghiệp giữ các chức danh quản lý doanh nghiệp, nếu bổ nhiệm người không đủ tiêu chuẩn và điều kiện làm Giám đốc (Tổng Giám đốc).

Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng nếu không cấp giấy nhận phần vốn góp cho thành viên công ty; nếu không lập sổ đăng ký thành viên, sổ đăng ký cổ đông; nếu không gắn tên doanh nghiệp tại trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp; không viết hoặc gắn tên chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh tại trụ sở chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh; nếu không lưu giữ các tài liệu tại trụ sở chính hoặc địa điểm khác được quy định trong Điều lệ công ty.

Biện pháp khắc phục hậu quả:

 • Buộc tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông thường niên theo quy định đối với hành vi không tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông thường niên trong thời hạn quy định;
 • Buộc miễn nhiệm chức danh quản lý của người không được quyền quản lý doanh nghiệp đối với hành vi bổ nhiệm người không được quyền quản lý doanh nghiệp giữ các chức danh quản lý doanh nghiệp;
 • Buộc miễn nhiệm chức danh Giám đốc (Tổng Giám đốc) công ty cổ phần đối với người không đủ tiêu chuẩn và điều kiện đối với hành vi bổ nhiệm người không đủ tiêu chuẩn và điều kiện làm Giám đốc (Tổng Giám đốc).
 • Buộc cấp giấy chứng nhận phần vốn góp cho thành viên theo quy định đối với hành vi không cấp giấy chứng nhận phần vốn góp cho thành viên công ty;
 • Buộc lập sổ đăng ký thành viên, sổ đăng ký cổ đông theo quy định đối với hành vi không lập sổ đăng ký thành viên, sổ đăng ký cổ đông;
 • Buộc gắn tên doanh nghiệp tại trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp, viết hoặc gắn tên chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh đối với hành vi không gắn tên doanh nghiệp tại trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp; không viết hoặc gắn tên chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh tại trụ sở chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh;
 • Buộc lưu giữ tài liệu theo quy định đối với hành vi không lưu giữ các tài liệu tại trụ sở chính hoặc địa điểm khác được quy định trong Điều lệ công ty.

4. Vi phạm quy định liên quan tới Ban kiểm soát

Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với hành vi tổ chức Ban kiểm soát không đúng hoặc không đầy đủ thành phần theo quy định.

Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng nếu không thành lập Ban kiểm soát đối với trường hợp phải thành lập Ban kiểm soát; nếu bổ nhiệm người không đủ tiêu chuẩn và điều kiện làm Kiểm soát viên.

Biện pháp khắc phục hậu quả:

 • Buộc tổ chức lại Ban kiểm soát theo đúng quy định của pháp luật đối với hành vi tổ chức Ban kiểm soát không đúng hoặc không đầy đủ thành phần theo quy định;
 • Buộc thành lập Ban kiểm soát theo quy định của pháp luật đối với hành vi không thành lập Ban kiểm soát đối với trường hợp phải thành lập Ban kiểm soát;
 • Buộc miễn nhiệm Kiểm soát viên không đủ tiêu chuẩn và điều kiện đối với hành vi bổ nhiệm người không đủ tiêu chuẩn và điều kiện làm Kiểm soát viên.

5. Vi phạm quy định liên quan tới giải thể doanh nghiệp

Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng nếu không tiến hành thủ tục giải thể đối với doanh nghiệp thuộc các trường hợp bắt buộc giải thể; nếu không gửi hoặc gửi không đúng thời hạn quyết định giải thể và biên bản họp tới cơ quan đăng ký kinh doanh, cơ quan thuế và người lao động.

Biện pháp khắc phục hậu quả:

 • Buộc phải tiến hành thủ tục giải thể doanh nghiệp theo quy định của pháp luật đối với hành vi vi không tiến hành thủ tục giải thể đối với doanh nghiệp thuộc các trường hợp bắt buộc giải thể;
 • Buộc gửi quyết định giải thể và biên bản họp tới cơ quan đăng ký kinh doanh, cơ quan thuế và người lao động đối với hành vi không gửi hoặc gửi không đúng thời hạn quyết định giải thể và biên bản họp tới cơ quan đăng ký kinh doanh, cơ quan thuế và người lao động.

6. Vi phạm quy định liên quan tới chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp

Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng nếu kinh doanh ở địa điểm mà không thông báo với Phòng đăng ký kinh doanh cấp tỉnh nơi doanh nghiệp thực hiện hoạt động kinh doanh; nếu chấm dứt hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh nhưng không thông báo cho Phòng đăng ký kinh doanh cấp tỉnh; 

Biện pháp khắc phục hậu quả: Buộc thông báo nơi đặt địa điểm kinh doanh với Phòng đăng ký kinh doanh cấp tỉnh đối với hành vi kinh doanh ở địa điểm mà không thông báo với Phòng đăng ký kinh doanh cấp tỉnh nơi doanh nghiệp thực hiện hoạt động kinh doanh.

CÔNG TY LUẬT THÁI AN

 

TƯ VẤN

Nếu bạn cần được tư vấn, hãy gọi 1900633725

Nếu bạn yêu cầu dịch vụ, hãy gọi
1900633725

hoặc viết thư tới
contact@luatthaian.vn

Gọi 1900633725