Thành lập doanh nghiệp 4207 Lượt xem

Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đăng ký kinh doanh- phần 1

Nghị định số 50/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 06 năm 2016 có những quy định rất cụ thể và toàn diện về xử phạt hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư.

Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đăng ký kinh doanh

1. Cơ sở pháp lý

Nghị định số 50/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 06 năm 2016 Quy định về xử phạt hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư.

2. Xử phạt hành vi không đúng đắn liên quan tới khai hồ sơ đăng ký doanh nghiệp

 • Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng Đối với hành vi kê khai không trung thực, không chính xác nội dung hồ sơ đăng ký doanh nghiệp.
 • Biện pháp khắc phục hậu quả: Buộc đăng ký thay đổi và thông báo lại các thông tin doanh nghiệp đã kê khai không trung thực, không chính xác.

3. Xử phạt hành vi không đúng đắn liên quan tới thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

 • Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng: Đối với hành vi đăng ký thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh quá thời hạn quy định từ 01 đến 30 ngày.
 • Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng Đối với hành vi đăng ký thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh quá thời hạn quy định từ 31 đến 90 ngày.
 • Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối với hành vi đăng ký thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh quá thời hạn quy định từ 91 ngày trở lên. Biện pháp khắc phục hậu quả: Buộc đăng ký thay đổi các nội dung Giấy chứng nhận doanh nghiệp theo quy định đối với hành vi vi phạm nội dung đã nêu tại 3.2.1 và 3.2.2.

4. Xử phạt hành vi không đúng đắn liên quan tới công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp

 • Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng đối với hành vi không công bố hoặc công bố không đúng thời hạn quy định nội dung đăng ký doanh nghiệp trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.
 • Biện pháp khắc phục hậu quả: Buộc phải công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp đối với hành vi vi phạm nội dung tại mục 3.3.1.

5. Xử phạt hành vi không đúng đắn liên quan tới công bố thông tin của doanh nghiệp nhà nước

Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau:

 • Công bố thông tin của doanh nghiệp nhà nước không đầy đủ, không chính xác;
 • Có nhiều hơn một (01) người đại diện theo pháp luật nhưng không thông báo với cơ quan đại diện chủ sở hữu nhà nước và Bộ Kế hoạch và Đầu tư hoặc không công khai trên cổng thông tin hoặc trang thông tin điện tử của doanh nghiệp;
 • Thực hiện công bố thông tin qua người được ủy quyền công bố thông tin nhưng không gửi thông báo ủy quyền tới cơ quan đại diện chủ sở hữu nhà nước và Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
 • Không có văn bản báo cáo giải trình với cơ quan đại diện chủ sở hữu nhà nước về việc thay đổi nội dung thông tin đã công bố;
 • Tạm hoãn công bố thông tin nhưng không báo cáo lý do của việc tạm hoãn hoặc không gửi thông báo đề nghị hoãn công bố thông tin cho cơ quan đại diện chủ sở hữu nhà nước.

Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau:

 • Không định kỳ công bố thông tin;
 • Không thực hiện công bố chiến lược phát triển doanh nghiệp trên cổng thông tin điện tử của doanh nghiệp và gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư để công bố;
 • Không thực hiện công bố kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển hàng năm và năm (05) năm của doanh nghiệp đã được phê duyệt;
 • Không xây dựng báo cáo kết quả thực hiện các nhiệm vụ công ích và trách nhiệm xã hội (nếu có);
 • Không công bố tình hình thực hiện sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp hàng năm, báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp, báo cáo tài chính của doanh nghiệp, chế độ tiền lương, tiền thưởng của doanh nghiệp.

Biện pháp khắc phục hậu quả

 • Buộc bổ sung hoặc sửa đổi nội dung thông tin công bố đối với hành vi vi phạm tại mục 3.4.1;
 • Buộc báo cáo, thông báo hoặc công khai thông tin theo quy định đối với hành vi vi phạm từ gạch đầu dòng thứ hai đến gạch đầu dòng thứ năm tại mục 3.4.1;
 • Buộc thực hiện công bố thông tin theo quy định đối với hành vi vi phạm quy tại mục 3.4.2.
 • Áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả.

Trên đây là phần tư vấn của Công ty Luật Thái An về vấn đề xử phạt hành chính trong lĩnh vực đăng ký kinh doanh.

---> Hãy gọi TỔNG ĐÀI TƯ VẤN PHÁP LUẬT để được hỗ trợ kịp thời!

CÔNG TY LUÂT THÁI AN

 

TƯ VẤN

Nếu bạn cần được tư vấn, hãy gọi 1900633725

Nếu bạn yêu cầu dịch vụ, hãy gọi
1900633725

hoặc viết thư tới
contact@luatthaian.vn

Gọi 1900633725