Văn bản pháp luật

 • Luật Xây dựng năm 2014

  Luật Xây dựng năm 2014

  Luật này quy định về quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân và quản lý nhà nước trong hoạt động đầu tư xây dựng.

  Xem chi tiết
 • Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005

  Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005

  Luật này sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ của Quốc hội khóa XII, kỳ họp thứ 5

  Xem chi tiết
 • Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005

  Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005

  Luật này quy định về quyền tác giả, quyền liên quan đến quyền tác giả, quyền sở hữu công nghiệp, quyền đối với giống cây trồng và việc bảo hộ các quyền đó.

  Xem chi tiết
 • Luật Thương mại năm 2005

  Luật Thương mại năm 2005

  Luật này quy định về hoạt động thương mại.

  Xem chi tiết
 • Bộ luật Lao dộng năm 2012

  Bộ luật Lao dộng năm 2012

  Bộ luật lao động quy định tiêu chuẩn lao động; quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của người lao động, người sử dụng lao động, tổ chức đại diện tập thể lao động, tổ chức đại diện người sử dụng lao động trong quan hệ lao động và các...

  Xem chi tiết
 • Luật Doanh nghiệp năm 2014

  Luật Doanh nghiệp năm 2014

  Luật này quy định về việc thành lập, tổ chức quản lý, tổ chức lại, giải thể và hoạt động có liên quan của doanh nghiệp, bao gồm công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp danh và doanh nghiệp tư nhân; quy định về nhóm công...

  Xem chi tiết
 • Nghị định số 15/2015/NĐ-CP

  Nghị định số 15/2015/NĐ-CP

  Nghị định này quy định về lĩnh vực, điều kiện, thủ tục thực hiện dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư; cơ chế quản lý và sử dụng vốn đầu tư của Nhà nước tham gia thực hiện dự án; chính sách ưu đãi, bảo đảm đầu tư và...

  Xem chi tiết
 • Luật Đầu tư 2014

  Luật Đầu tư 2014

  Luật này quy định về hoạt động đầu tư kinh doanh tại Việt Nam và hoạt động đầu tư kinh doanh từ Việt Nam ra nước ngoài.

  Xem chi tiết

TƯ VẤN

Nếu bạn cần được tư vấn, hãy gọi 1900633725

Nếu bạn yêu cầu dịch vụ, hãy gọi
1900633725

hoặc viết thư tới
contact@luatthaian.vn

Gọi 1900633725