Hỏi đáp luật sở hữu trí tuệ 3609 Lượt xem

Ủy quyền xử lý vi phạm quyền sở hữu công nghiệp

Gần đây chúng tôi phát hiện có một doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh làm giả một nhãn hiệu hàng hóa đã đăng ký quyền sở hữu công nghiệp của chúng tôi, dẫn đến doanh thu trong quý này sụt giảm mạnh. Xin luật sư tư vấn cho tôi: người đại diện theo pháp luật của công ty chúng tôi đi vắng, có thể ủy quyền cho người khác xử lý vi phạm không? Nguyễn Văn Nam,thành phố Thanh Hóa.

ủy quyền xử lý vi phạm quyền sở hữu công nghiệp

Công ty luật Thái An trả lời bạn như sau:

Điều 107 Luật sở hữu trí tuệ năm 2005 (sửa đổi và bổ sung năm 2009) quy định về uỷ quyền đại diện trong các thủ tục liên quan đến quyền sở hữu công nghiệp như sau:

- Việc uỷ quyền tiến hành các thủ tục liên quan đến việc xác lập, duy trì, gia hạn, sửa đổi, chấm dứt, huỷ bỏ hiệu lực văn bằng bảo hộ phải được lập thành giấy uỷ quyền.

- Giấy uỷ quyền phải có các nội dung chủ yếu sau đây:

a) Tên, địa chỉ đầy đủ của bên uỷ quyền và bên được uỷ quyền;

b) Phạm vi uỷ quyền;

c) Thời hạn uỷ quyền;

d) Ngày lập giấy uỷ quyền;

đ) Chữ ký, con dấu (nếu có) của bên uỷ quyền.

- Giấy uỷ quyền không có thời hạn uỷ quyền được coi là có hiệu lực vô thời hạn và chỉ chấm dứt hiệu lực khi bên uỷ quyền tuyên bố chấm dứt uỷ quyền.

Bên cạnh đó, Điều 23 Nghị định số 99/2013/NĐ-CP quy định về ủy quyền yêu cầu xử lý vi phạm như sau:

Chủ thể quyền sở hữu công nghiệp nếu không trực tiếp nộp đơn yêu cầu xử lý vi phạm thì có thể ủy quyền cho người đứng đầu văn phòng đại diện, chi nhánh, đại lý của mình hoặc đại diện sở hữu công nghiệp tại Việt Nam tiến hành thủ tục yêu cu xử lý vi phạm quy định tại Nghị định này.

Việc ủy quyền phải được làm bằng văn bản dưới hình thức giấy ủy quyền hoặc hợp đồng ủy quyền.

Văn bản ủy quyền của tổ chức, cá nhân tại Việt Nam phải có chữ ký của người đại diện hợp pháp của bên ủy quyền và con dấu xác nhận của bên ủy quyn, nếu có con du đăng ký hợp pháp.

Văn bản ủy quyền của tổ chức, cá nhân nước ngoài phải có xác nhận của công chứng hoặc chính quyền địa phương hoặc lãnh sự quán, hoặc hình thức khác được coi là hp pháp theo quy định của pháp luật tại nơi lập văn bản ủy quyền.

Văn bản ủy quyền nộp kèm theo đơn yêu cầu xử lý vi phạm phải là bản gc. Văn bản ủy quyn làm bng tiếng nước ngoài thì phải nộp kèm theo bản dịch sang tiếng Việt có chứng thực của chính quyền địa phương hoặc có cam kết và xác nhận của đại diện sở hữu công nghiệp là bên nhận ủy quyn.

Trường hợp văn bản ủy quyền là bản sao của bản gốc văn bản ủy quyền đã nộp trong hsơ trước đó cho cùng cơ quan xử lý vi phạm thì cũng được coi là hợp lệ, với điều kiện người nộp đơn phải chrõ số hồ sơ đã nộp và bản gốc văn bản ủy quyền được chỉ dẫn vẫn đang có hiệu lực và đúng nội dung ủy quyền.

Văn bản ủy quyền có giá trị trong thủ tục xác lập quyền theo quy định tại Điều 107 của Luật sở hữu trí tuệ có ghi rõ nội dung ủy quyền bao gồm thủ tục thực thi, bảo vệ quyền sở hữu công nghiệp tại Việt Nam thì cũng có giá trị pháp lý trong thủ tục yêu cầu xử lý vi phạm theo quy định tại Nghị định này.

Thi hạn ủy quyền được xác định theo thời hạn ghi trong văn bản ủy quyền. Trong trường hợp văn bản ủy quyền không ghi rõ thời hạn thì thời hạn ủy quyền được xác định theo quy định tại Khoản 3 Điều 107 của Luật sở hữu trí tuệ.

Như vậy, đối với trường hợp bạn đưa ra, người đại diện theo pháp luật của công ty bạn hoàn toàn có thể ủy quyền cho người đứng đầu văn phòng đại diện, chi nhánh, đại lý của mình hoặc đại diện sở hữu công nghiệp tại Việt Nam tiến hành thủ tục yêu cu xử lý vi phạm quyền sở hữu công nghiệp. 

 Liên hệ ngay để được tư vấn luật kịp thời!

CÔNG TY LUẬT THÁI AN

 

TƯ VẤN

Nếu bạn cần được tư vấn, hãy gọi 1900633725

Nếu bạn yêu cầu dịch vụ, hãy gọi
1900633725

hoặc viết thư tới
contact@luatthaian.vn

Gọi 1900633725