Hỏi đáp pháp luật 1102 Lượt xem

Trình tự giải thể doanh nghiệp mới thành lập nhưng chưa đi vào hoạt động

Trình tự giải thể doanh nghiệp mới thành lập nhưng chưa đi vào hoạt động

Kể cả khi doanh nghiệp của bạn mới hoạt động chưa có phát sinh bất cứ chi phí nào thì vẫn phải tiến thành thủ tục giải thể theo trình tự bình thường.

Trình tự thủ tục giải thể doanh nghiệp được thực hiện như sau:

Thứ nhất: bạn cần thực hiện việc làm quyết định giải thể doanh nghiệp. Trong quyết định đó phải ghi rõ:

a)Tên, địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp;

b)Lý do giải thể;

c)Thời hạn, thủ tục thanh lý hợp đồng và thanh toán các khoản nợ của doanh nghiệp; thời hạn thanh toán nợ, thanh lý hợp đồng không được vượt quá 06 tháng, kể từ ngày thông qua quyết định giải thể; (ghi rõ: Doanh nghiệp chưa phát sinh hoạt động  mua bán).

d)Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.

Trong thời gian 07 ngày làm việc kề từ ngày thông qua quyết định phải được gửi đến cơ quan đăng ký kinh doanh cấp tỉnh và phải được niêm yết công khai tại trụ sở chính và chi nhanh của doanh nghiệp (nếu có). Đồng thời quyết định giải thể doanh nghiệp phải được đăng ký ít  nhất trên một tờ báo viết hoặc  báo điện tử trong ba số liên tiếp.

Thứ hai doanh nghiệp phải gửi công văn tới cơ quan thuế đề nghị được quyết toán thuế và đóng mã số thuế.

Thứ ba. Trong thời hạn 7 ngày làm việc kể từ ngày thanh toán hết các khoản nợ của doanh nghiệp, người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp phải gửi hồ sơ giải thể doanh nghiệp đến cơ quan đăng ký kinh doanh cấp tỉnh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính.

Hồ sơ bao gồm:

-Quyết định giải thể doanh nghiệp;

-Danh sách chủ nợ và số nợ đã thanh toán, gồm cả thanh toán hết các khoản nợ về thuế và nợ tiền đóng bảo hiểm xã hội;

-Danh sách người lao động hiện có và quyền lợi người lao động đã được giải quyết;

-Giấy chứng nhận người lao động hiện có và quyền lợi người lao động đã được giải quyết;

-Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;

-Văn bản của cơ quan thuế xác nhận đã quyết toán thuế xong, doanh nghiệp không còn nợ thuế và đã đóng mã số thuế của doanh nghiệp;

-Ba số báo liên tiếp hoặc chứng từ chứng minh doanh nghiệp đã thực hiện việc đăng báo;

-Biên bản về việc thanh lý tài sản của doanh nghiệp;

-Văn bản của ngân hàng nơi doanh nghiệp mở tài khoản xác nhận doanh nghiệp không còn nợ ngân hàng và đã đóng tài khoản của doanh nghiệp. Nếu doanh nghiệp chưa mở tài khoản tại ngân hàng thì phải lập bản cam kết về việc doanh nghiệp chưa mở tài khoản.

Sau khi chuẩn bị hồ sơ đầy đủ các giấy tờ, văn bản trên bạn nộp hồ sơ tới Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Sở kế hoạch và đầu tư để nộp hồ sơ. Cán bộ sẽ thự hiện các công việc như đã nêu ở bước 1.

Thứ 4, Trong trường hợp hồ sơ hợp lệ, cơ quan đăng ký kinh doanh cấp tỉnh ra thông báo yêu cầu doanh nghiệp tiến hành thủ tục trả dấu cho cơ quan công an. Sau khi đã trả dấu, doanh nghiệp nộp văn bản của cơ quản công an xác nhận việc doanh nghiệp đã hoàn thành việc trả dấu cho cơ quan đăng ký kinh doanh. Kèm theo văn bản này, doanh nghiệp cần phải nộp bản báo cáo tóm tắt về việc thực hiện thủ tục giải thể, trong đó cam kết đã thanh toán hết các khoản nợ.

Trong thời hạn 7 ngày làm việc từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan đăng ký kinh doanh ra thông báo xóa tên doanh nghiệp trong sổ đăng ký kinh doanh.

TƯ VẤN

Nếu bạn cần được tư vấn, hãy gọi 1900633725

Nếu bạn yêu cầu dịch vụ, hãy gọi
1900633725

hoặc viết thư tới
contact@luatthaian.vn

Gọi 1900633725