Tư vấn luật doanh nghiệp 4749 Lượt xem

Thủ tục thành lập công ty cổ phần kinh doanh dịch vụ bảo hiểm

Kinh doanh bảo hiểm là ngành nghề kinh doanh có điều kiện. Muốn thành lập công ty cổ phần kinh doanh bảo hiểm phải đáp ứng một số điều kiện thành lập doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm nhất định theo quy định của pháp luật.

Chào Luật sư doanh nghiệp. Sắp tới tôi muốn mở một doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ bảo hiểm, tôi muốn nhờ luật sư tư vấn giúp tôi điều kiện và thủ tục thành lập doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ bảo hiểm?

Cám ơn bạn đã gửi câu hỏi đến Công ty luật Thái An, để giải đáp thắc mắc của bạn, chúng tôi xin được tư vấn luật như sau:

kinh-doanh-bao-hiem1. Điều kiện thành lập doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm

Căn cứ Điều 63, Luật kinh doanh bảo hiểm 2000:

- Có số vốn điều lệ đã góp không thấp hơn mức vốn pháp định theo quy định của Chính phủ, vốn pháp định là. Căn cứ  Điều 4 Nghị định số 46/2007/NĐ-CP quy định chế độ tài chính đối với doanh nghiệp bảo hiểm và doanh nghiệp môi giới bảo hiểm, mức vốn pháp định là:

+ Kinh doanh bảo hiểm phi nhân thọ: 300.000.000.000 (ba trăm tỷ) Việt Nam đồng;

+ Kinh doanh bảo hiểm nhân thọ: 600.000.000.000 (sáu trăm tỷ)  Việt Nam đồng.

+ Doanh nghiệp chỉ kinh doanh bảo hiểm sức khỏe là 300.000.000.000 (ba trăm tỷ)  Việt Nam đồng.

- Có hồ sơ xin cấp giấy phép thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật;

- Có loại hình doanh nghiệp và điều lệ phù hợp với quy định của pháp luật doanh nghiệp;

Điều kiện đối với tổ chức, cá nhân tham gia góp vốn thành lập doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm

Căn cứ Điều 6, Nghị định 45/2007/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật kinh doanh bảo hiểm, tổ chức cá nhân tham gia góp vốn để thành lập doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiệm phải đáp ứng các điều kiện sau:

 - Phải có đủ năng lực tài chính để góp vốn và có bằng chứng để chứng minh nguồn tài chính đó hợp pháp khi tham gia góp vốn thành lập doanh nghiệp bảo hiểm;

- Không thuộc các đối tượng bị cấm  góp vốn theo quy định tại khoản 2 Điều 13 Luật Doanh nghiệp.

Điều kiện về vốn điều lệ khi thành lập công ty cổ phần bảo hiểm

Căn cứ Điều 5, Thông tư 124/2012/TT-BTC Hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 45/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 3 năm 2007 của Chính Phủ quy định chi tiết một số điều của Luật kinh doanh bảo hiểm và Nghị định số 123/2011/NĐ-CP ngày 28 tháng 11 năm 2011 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật kinh doanh bảo hiểm:

- Công ty cổ phần phái có  ít nhất 02 cổ đông sáng lập là tổ chức.

-  Phải có  cơ cấu vốn điều lệ đã góp phù hợp với quy định sau:

+ Một cổ đông là cá nhân chỉ được sở hữu tối đa 10% vốn điều lệ;

+ Một cổ đông là tổ chức chỉ được sở hữu tối đa là 20% vốn điều lệ;

+ Cổ đông và những người có liên quan khác được sở hữu tối đa 20% vốn điều lệ;

+ Các cổ đông sáng lập phải cùng nhau sở hữu ít nhất 50% số cổ phần phổ thông được quyền chào bán  trong thời hạn tối thiểu  là ba (03) năm kể từ ngày công ty được cấp Giấy phép thành lập và hoạt động.

- Tổ chức góp vốn phải đáp ứng các điều kiện sau:

+ Phải sử dụng vốn sở hữu và không được sử dụng vốn vay hay vốn ủy thác đầu tư của tổ chức, cá nhân khác để tham gia góp vốn vào công ty ; có vốn chủ sở hữu trừ đi các khoản đầu tư dài hạn hình thành từ vốn chủ sở hữu phải lớn hơn số vốn dự kiến góp vào doanh nghiệp bảo hiểm vào năm liền kề năm nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép thành lập và hoạt động;

+ Tổ chức tham gia góp vốn từ 10% vốn điều lệ trở lên phải là tổ chức hoạt động kinh doanh có lãi và không có lỗ lũy kế trong ba (03) năm liền kề năm nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép thành lập và hoạt động công ty kinh doanh bảo hiểm;

+ Có vốn chủ sở hữu ít nhất bằng 50% vốn pháp định của doanh nghiệp bảo hiểm; góp vốn với số tiền không vượt quá 25% vốn chủ sở hữu của tổ chức đó;

+ Trường hợp tổ chức tham gia góp vốn là ngân hàng thương mại, công ty bảo hiểm, công ty tài chính thì các tổ chức này phải đảm bảo duy trì và đáp ứng các điều kiện an toàn về vốn và các điều kiện tài chính khác theo quy định của pháp luật chuyên ngành.

- Cá nhân góp vốn phải đáp ứng các điều kiện sau:

+ Phải sử dụng chính vốn của mình mà không được sử dụng vốn vay, vốn ủy thác đầu tư của tổ chức, cá nhân khác để góp vốn.

+  Phải chứng minh khả năng góp vốn bằng tiền: xác nhận của ngân hàng về số dư  bằng tiền đồng Việt Nam (bao gồm cả tiền gửi tiết kiệm) hoặc ngoại tệ tự do chuyển đổi có trong tài khoản tại ngân hàng đó  (số dư tối thiểu phải bằng số tiền tham gia góp vốn). Thời điểm xác nhận của ngân hàng không  vượt quá ba mươi (30) ngày tính đến ngày nộp hồ sơ đề nghị cấp phép thành lập và hoạt động doanh nghiệp bảo hiểm.

2. Hồ sơ xin cấp Giấy phép thành lập và hoạt động công ty cổ phần bảo hiểm

  Căn cứ Điều 7 Nghị định 45/2007/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật kinh doanh bảo hiểm , hồ sơ xin cấp phép thành lập và hoạt động doanh nghiệp bảo hiểm thực hiện theo quy định tại Luật Doanh nghiệp, các văn bản hướng dẫn thi hành và Điều 64 của Luật Kinh doanh bảo hiểm bao gồm:

- Đơn xin cấp Giấy phép thành lập và hoạt động doanh nghiệp bảo hiểm theo mẫu do Bộ Tài chính quy định;

- Dự thảo điều lệ doanh nghiệp phải có đầy đủ chữ ký của người đại diện theo pháp luật, của các cổ đông sáng lập hoặc người đại diện theo uỷ quyền của cổ đông sáng lập;

- Danh sách cổ đông sáng lập và các giấy tờ kèm theo sau đây:

+ Đối với cổ đông là cá nhân: bản sao  giấy chứng thực cá nhân theo quy định tại Nghị định 78/2015/NĐ-CP  về đăng kí kinh doanh và lý lịch tư pháp theo mẫu do pháp luật quy định;

- Đối với cổ đông là tổ chức: bản sao quyết định thành lập, giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc tài liệu tương đương khác ; văn bản uỷ quyền, giấy chứng thực cá nhân hợp pháp khác của người đại diện theo uỷ quyền của tổ chức .

Đối với cổ đông là tổ chức nước ngoài thì bản sao của Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh phải có chứng thực của cơ quan nơi tổ chức đó đã đăng ký  kinh doanh và không quá ba tháng trước ngày nộp hồ sơ xin cấp Giấy phép.

-  Xác nhận của ngân hàng được phép hoạt động tại Việt Nam về mức vốn điều lệ gửi tại tài khoản phong toả mở tại ngân hàng đó;

- Phương án hoạt động 5 năm đầu phù hợp với lĩnh vực kinh doanh xin  cấp Giấy phép;

- Danh sách, lý lịch và các văn bằng có xác nhận của công chứng chứng minh trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của người quản trị, người điều hành doanh nghiệp;

- Mức vốn góp và hình thức  góp vốn, danh sách những tổ chức, cá nhân có 10%  vốn điều lệ trở lên; tình hình tài chính,  những thông tin khác có liên quan đến các tổ chức, cá nhân đó;

- Điều khoản, quy tắc, biểu phí và  hoa hồng bảo hiểm của loại sản phẩm bảo hiểm dự kiến.

Trên đây là tư vấn của chúng tôi về câu hỏi của bạn.

***
Nếu còn điều gì băn khoăn, Bạn hãy gọi TỔNG ĐÀI TƯ VẤN PHÁP LUẬT để được hỗ trợ kịp thời!

 

TƯ VẤN

Nếu bạn cần được tư vấn, hãy gọi 1900633725

Nếu bạn yêu cầu dịch vụ, hãy gọi
1900633725

hoặc viết thư tới
contact@luatthaian.vn

Gọi 1900633725