Hỏi đáp luật doanh nghiệp 2423 Lượt xem

Thủ tục giải thể doanh nghiệp

Theo Luật sư tư vấn luật doanh nghiệp, một doanh nghiệp bị giải thể nếu thuộc một trong các trường hợp quy định ở Điều 201, Luật Doanh nghiệp 2014 và phải tiến hành thủ tục giải thể.

Thưa Luật sư, vừa qua công ty của tôi mới thành lập bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng kí doanh nghiệp từ cơ quan có thẩm quyền, vậy trong trường hợp này, công ty chúng tôi có phải giải thể không và trình tự thủ tục giải thể như thế nào?

giai-the-doanh-nghiep

Cảm ơn bạn đã tin tưởng và lựa chọn chúng tôi, về vấn đề của bạn, chúng tôi xin được tư vấn như sau:

  1. Các trường hợp doanh nghiệp bị giải thể

Căn cứ Điều 201, Luật Doanh nghiệp 2014, doanh nghiệp sẽ bị giải thể trong các trường hợp sau đây:

-  Doanh nghiệp giải thể nếu  kết thúc thời hạn hoạt động đã ghi trong Điều lệ công ty mà không có quyết định gia hạn;

-  Doanh nghiệp bị giải thể theo quyết định của chủ doanh nghiệp trong doanh nghiệp tư nhân, của tất cả thành viên hợp danh trong công ty hợp danh, của Hội đồng thành viên, chủ sở hữu công ty trong công ty trách nhiệm hữu hạn, của Đại hội đồng cổ đông trong công ty cổ phần;

- Công ty không còn đủ số lượng thành viên tối thiểu theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2014  trong thời hạn 06 tháng liên tục nhưng không làm thủ tục chuyển đổi loại hình doanh nghiệp;

- Công ty bị cơ quan có thẩm quyền thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Vậy: công ty của bạn thuộc trường hợp bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng kí kinh doanh nên sẽ phải tiến hành thủ tục giải thể và đồng thời công ty bạn chỉ được giải thể khi bảo đảm thanh toán hết các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản và doanh nghiệp đang không trong quá trình giải quyết tranh chấp tại Tòa án hoặc cơ quan Trọng tài.

  1. Trình tự thủ tục giải thể doanh nghiệp

Căn cứ Điều 202, Luật Doanh nghiệp 2014, trình tự thủ tục giải thể doanh nghiệp như sau:

- Thông qua quyết định giải thể doanh nghiệp bao gồm các nội dung chính sau đây:

+Tên doanh nghiệp và địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp theo Giấy chứng nhận đăng kí kinh doanh;

+ Lý do giải thể;

+Thời hạn, thủ tục thanh lý các hợp đồng và thanh toán những khoản nợ của doanh nghiệp; thời hạn thanh toán nợ, thanh lý hợp đồng  trên không được vượt quá 06 tháng, kể từ ngày  doanh nghiệp thông qua quyết định giải thể;

+Phương án xử lý các nghĩa vụ phát sinh trong hợp đồng lao động;

+Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.

- Chủ doanh nghiệp tư nhân, Hội đồng thành viên hoặc chủ sở hữu công ty trong công ty TNHH, Hội đồng quản trị  trong công ty cổ phần trực tiếp tổ chức thanh lý tài sản doanh nghiệp, trừ trường hợp Điều lệ công ty quy định thành lập tổ chức thanh lý riêng.

- Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày thông qua, quyết định giải thể  doanh nghiệp và biên bản họp phải được gửi đến Cơ quan đăng ký kinh doanh nơi thực hiện đăng kí kinh doanh, cơ quan thuế nơi kê khai thuế , người lao động trong công ty,  đồng thời đăng quyết định giải thể trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp và phải được niêm yết công khai tại trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp.

         Trường hợp còn nghĩa vụ tài chính chưa thanh toán thì phải gửi kèm theo quyết định giải thể phương án giải quyết nợ đến các chủ nợ, người có quyền, lợi và nghĩa vụ có liên quan. Thông báo phải có tên, địa chỉ của chủ nợ; số nợ, thời hạn, địa điểm và phương thức thanh toán số nợ đó; cách thức và thời hạn giải quyết khiếu nại của chủ nợ.

- Cơ quan đăng ký kinh doanh có trách nhiệm thông báo tình trạng doanh nghiệp đang làm thủ tục giải thể trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp ngay sau khi nhận được quyết định giải thể của doanh nghiệp. Kèm theo thông báo phải đăng tải quyết định giải thể và phương án giải quyết  nợ  của doanh nghiệp (nếu có).

- Công ty thực hiện thanh toán nợ theo thứ tự ưu tiên sau đây:

+ Các khoản nợ lương,  bảo hiểm xã hội , trợ cấp thôi việc theo quy định của pháp luật và các quyền lợi khác của người lao động theo thỏa thuận trước  ;

+ Nợ thuế với cơ quan thuế ;

+ Các khoản nợ khác doanh nghiệp chưa thanh toán .

- Sau khi đã thanh toán hết các nghĩa vụ tài chính và chi phí giải thể, phần còn lại chia cho chủ doanh nghiệp tư nhân,  cổ đông hoặc chủ sở hữu công ty, các thành viên theo quy định của pháp luật;

- Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp gửi đề nghị giải thể cho Cơ quan đăng ký kinh doanh trong vòng 05 ngày làm việc kể từ ngày thanh toán hết các nghĩa vụ của doanh nghiệp.

- Sau thời hạn 180 ngày, kể từ ngày nhận được quyết định giải thể  của doanh nghiệp mà không nhận được  ý kiến phản đối của doanh nghiệp và của bên có liên quan bằng văn bản hoặc trong 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ giải thể, Cơ quan đăng ký kinh doanh  sẽ cập nhật tình trạng pháp lý của doanh nghiệp trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Hi vọng những tư vấn trên của chúng tôi đã giải đáp được thắc mắc của bạn. Công ty Luật Thái An với đội ngũ luật sư dày dặn kinh nghiệm sẵn sàng hỗ trợ bạn.

TƯ VẤN

Nếu bạn cần được tư vấn, hãy gọi 1900633725

Nếu bạn yêu cầu dịch vụ, hãy gọi
1900633725

hoặc viết thư tới
contact@luatthaian.vn

Gọi 1900633725