Hỏi đáp luật doanh nghiệp 18015 Lượt xem

Mối quan hệ giữa công ty mẹ và công ty con

Luật sư tư vấn luật doanh nghiệp tư vấn về mối quan hệ giữa công ty mẹ và công ty con.

Kính chào Công ty luật Thái An. Xin hỏi: giữa công ty mẹ và công ty con có mối quan hệ như thế nào?

Chào bạn, cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi tới công ty  Luật Thái An. Về câu hỏi của bạn chúng tôi xin trả lời như sau:

Tổ hợp công ty mẹ - công ty con là mô hình nhóm công ty, theo đó, một công ty (công ty mẹ) giữ quyền chi phối về tài chính, về tổ chức hoạt động, về bộ máy quản lý của các công ty khác (công ty con).

Tùy thuộc vào loại hình pháp lý của công ty con, công ty mẹ thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình với tư các là thành viên, chủ sở hữu hoặc cổ đông trong quan hệ với công ty con theo quy định tương ứng của Luật Doanh nghiệp và pháp luật có liên quan. Theo đó, mối quan hệ giữa công ty mẹ và công ty con được thể hiện như sau:

Hợp đông, giao dịch và quan hệ khác giữa công ty mẹ và công ty con đều phải được thiết lập và thực hiện ĐỘC LẬP, BÌNH ĐẲNG theo điều kiện áp dụng đối với các chủ thể pháp lý độc lập.

Mối quan hệ lợi ích giữa công ty mẹ và công ty con được đảm bảo thông qua chế độ phân chia lợi nhuận theo phần vốn góp,cổ phần. Công ty mẹ được nhận phần lợi tức từ hoạt động kinh doanh của công ty con sau khi trừ các nghĩa vụ tài chính. Mối quan hệ lợi ích giữa công ty mẹ và công ty con còn hình thành từ quá trình hợp tác kinh doanh, tối đa hóa lợi nhuận, lợi thế cạnh tranh trên thị trường.

Nếu công ty mẹ can thiệp ngoài thẩm quyền của chủ sở hữu, thành viên hoặc cổ đông và buộc công ty con phải thực hiện hoặc kinh doanh trái với thông lệ kinh doanh bình thường hoặc thực hiện hoạt động không sinh lợi mà không đền bù hợp lý trong năm tài chính có liên quan, gây THIỆT HẠI CHO CÔNG TY CON thì CÔNG TY MẸ PHẢI CHỊU TRÁCH NHIỆM về thiệt hại đó. Trường hợp công ty mẹ không đề bù cho công ty con thì chủ nợ hoặc thành viên, cổ đông có sở hữu ít nhất 1% vốn điều kệ của công ty con có quyền nhân danh chính mình hoặc nhân danh công ty con đòi công ty mẹ đền bù thiệt hại cho công ty con. Trong trường hợp hoạt động kinh doanh này  do công ty con thực hiện đem lại lợi ích cho công ty con khác của cùng một công ty mẹ thì công ty con được hưởng lợi đó phải liên đới cùng công ty mẹ hoàn trả khoản lợi được hưởng đó cho công ty con bị thiệt hại.

Công ty mẹ và công ty con phải lập các báo cáo sau đây: Báo cáo tài chính hợp nhất của nhóm công ty theo quy định của pháp luật về kế toán; báo cáo tổng hợp kết quả kinh doanh hàng năm của nhóm công ty; báo cáo tổng hợp công tác quản lý, điều hành của nhóm công ty.

Trên đây là những tư vấn của luật sư cho vấn đề của bạn.

---> Hãy gọi TỔNG ĐÀI TƯ VẤN PHÁP LUẬT để được hỗ trợ kịp thời!

Công ty Luật Thái An

 

Đối tác pháp lý tin cậy

TƯ VẤN

Nếu bạn cần được tư vấn, hãy gọi 1900633725

Nếu bạn yêu cầu dịch vụ, hãy gọi
1900633725

hoặc viết thư tới
contact@luatthaian.vn

Gọi 1900633725