Mẫu hợp đồng lao động 16718 Lượt xem

Mẫu hợp đồng lao động theo thông tư Thông tư số 21/2003/TT-BLĐTBXH ngày 22/9/2003 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

Mẫu các loại hợp đồng lao động mới nhất được soạn thảo theo luật lao động số 10/2012/QH13 và biểu mẫu do bộ lao động thương binh xã hội ban hành.

---> Hãy gọi TỔNG ĐÀI TƯ VẤN PHÁP LUẬT để được hỗ trợ kịp thời!

Mẫu số 1                                                MẪU HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG
                                   Ban hành kèm theo Thông tư số 21/2003/TT-BLĐTBXH ngày 22/9/2003
                                               của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
------------------------------------------------------------------------------------------------

                                              CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                                                          Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                                             -----------------------------------

Tên đơn vị: .......
Số: ....................
                                                             HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG

Chúng tôi, một bên là Ông/Bà:                                 Quốc tịch:
Chức vụ:
Đại diện cho:                                                     Điện thoại:
Địa chỉ:
Và một bên là Ông/Bà:                                            Quốc tịch:
Sinh ngày .... tháng .... năm .... tại.
Nghề nghiệp:
Địa chỉ thường trú:
Số CMTND: cấp ngày ..../..../..... tại
Số sổ lao động (nếu có):................ cấp ngày ..../..../.... tại
Thỏa thuận ký kết hợp đồng lao động và cam kết làm đúng những điều khoản sau đây:

                                               Điều 1: Thời hạn và công việc hợp đồng
- Loai hợp đồng lao động :
- Từ ngày …. tháng …. năm .... đến ngày .... tháng …. năm ……..
- Thử việc từ ngày …. tháng …. năm .... đến ngày .... tháng …. năm ……..
- Địa điểm làm việc:
- Chức danh chuyên môn:                                Chức vụ (nếu có):
- Công việc phải làm:

                                               Điều 2: Chế độ làm việc
- Thời giờ làm việc
- Được cấp phát những dụng cụ làm việc gồm:

                                         Điều 3: Nghĩa vụ và quyền lợi của người lao động
1. Quyền lợi:
- Phương tiện đi lại làm việc:
- Mức lương chính hoặc tiền công:
- Hình thức trả lương:
- Phụ cấp gồm:
- Được trả lương vào các ngày                hàng tháng.
- Tiền thưởng:
- Chế độ nâng lương:
- Được trang bị bảo hộ lao động gồm:
- Chế độ nghỉ ngơi (nghỉ hàng tuần, phép năm, lễ tết...):
- Bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế:
- Chế độ đào tạo:
Những thỏa thuận khác (12):

2. Nghĩa vụ:
- Hoàn thành những công việc đã cam kết trong hợp đồng lao động.
- Chấp hành lệnh điều hành sản xuất - kinh doanh, nội quy kỷ luật lao động, an toàn lao động ...
- Bồi thường vi phạm và vật chất (13):

                                 Điều 4: Nghĩa vụ và quyền hạn của người sử dụng lao động
1. Nghĩa vụ:
- Bảo đảm việc làm và thực hiện đầy đủ những điều đã cam kết trong hợp đồng lao động.
- Thanh toán đầy đủ, đúng thời hạn các chế độ và quyền lợi cho người lao động theo hợp đồng lao động, thỏa ước lao động tập thể (nếu có).
2. Quyền hạn:
- Điều hành người lao động hoàn thành công việc theo hợp đồng (bố trí, điều chuyển, tạm ngừng việc?)
- Tạm hoãn, chấm dứt hợp đồng lao động, kỷ luật người lao động theo quy định của pháp luật, thỏa ước lao động tập thể (nếu có) và nội quy lao động của doanh nghiệp.

                                                    Điều 5: Điều khoản thi hành
- Những vấn đề về lao động không ghi trong hợp đồng lao động này thì áp dụng qui định của thỏa ước tập thể, trường hợp chưa có thỏa ước tập thể thì áp dụng quy định của pháp luật lao động.
- Hợp đồng lao động được làm thành 02 bản có giá trị ngang nhau, mỗi bên giữ một bản và có hiệu lực từ ngày .... tháng …. năm ….. Khi hai bên ký kết phụ lục hợp đồng lao động thì nội dung của phụ lục hợp đồng lao động cũng có giá trị như các nội dung của bản hợp đồng lao động này.
Hợp đồng này làm tại .... ngày .... tháng .... năm .....

 

                                                                                                          Người sử dụng lao động
 Người lao động
    (Ký tên)
Ghi rõ Họ và Tên                                                                                        (Ký tên, đóng dấu)
                                                                                                             Ghi rõ Họ và Tên

 


Mẫu số 2                                             MẪU PHỤ LỤC HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG
                                     Ban hành kèm theo Thông tư số 21/2003/TT-BLĐTBXH ngày 22/9/2003
                                                       của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
------------------------------------------------------------------------------------------

                                                    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                                                            Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                                                  -----------------------------------

Tên đơn vị: .......
Số: ....................
                                                     PHỤ LỤC HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG

        Chúng tôi, một bên là Ông/Bà:..................... Quốc tịch:........................................
        Chức vụ:...............................................................................................................
        Đại diện cho: ................................................. Điện thoại:................................
        Địa chỉ:..............................................................................................................
        Và một bên là Ông/Bà:......................................... Quốc tịch:.............................
        Sinh ngày......... tháng....... năm...... tại..................................................................
        Nghề nghiệp:...................................................................................................
        Địa chỉ thường trú:.............................................................................................
        Số CMTND:....... cấp ngày...../...../...... tại..........................................................
        Số sổ lao động (nếu có):.......... cấp ngày......./....../.........tại................................
        Căn cứ Hợp đồng lao động số.... ký ngày..../..../.... và nhu cầu sử dụng lao động, hai bên cùng nhau thỏa thuận thay đổi một số nội dung của hợp đồng mà hai bên đã ký kết như sau:
        1. Nội dung thay đổi (ghi rõ nội dung gì, thay đổi như thế nào.....):
...........................................................................................................................
..............................................................................................................................
        2. Thời gian thực hiện (ghi rõ nội dung ở mục 1 nêu trên có hiệu lực trong bao nhiêu lâu):
............................................................................................................................
..........................................................................................................................
        Phụ lục này là bộ phận của hợp đồng lao động số... , được làm thành hai bản có giá trị như nhau, mỗi bên giữ một bản và là cơ sở để giải quyết khi có tranh chấp lao động.

Người lao động                                                                                           Người sử dụng lao động
                                                                                                                     (Ký tên, đóng dấu)
                                                                                                                      Ghi rõ Họ và Tên
    (Ký tên)
Ghi rõ Họ và Tên                                                                                         

TƯ VẤN

Nếu bạn cần được tư vấn, hãy gọi 1900633725

Nếu bạn yêu cầu dịch vụ, hãy gọi
1900633725

hoặc viết thư tới
contact@luatthaian.vn

Gọi 1900633725