Mẫu văn bản lĩnh vực khác 2239 Lượt xem

mẫu đăng ký tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại

Mẫu HCTL-1 Ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 07/2007/TTLT-BTM-BTC ngày 06 tháng 7 năm 2007 của Bộ Thương mại - Bộ Tài chính

Mẫu HCTL-1

(Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 07/2007/TTLT-BTM-BTC

ngày 06 tháng 7 năm 2007 của Bộ Thương mại - Bộ Tài chính)

 

Tên thương nhân

 

Số: ..........

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

….., ngày    tháng    năm 200…

                                                                                                                                               

ĐĂNG KÝ TỔ CHỨC

HỘI CHỢ, TRIỂN LÃM THƯƠNG MẠI

 

Kính gửi:      ...........................

 

 • Tên thương nhân: ………………………………………………………….
 • Địa chỉ trụ sở chính: ……………………………………………………….
 • Điện thoại: ..........................Fax:............................Email: …………………
 • Mã số thuế: ....................................................................................................
 • Số tài khoản: …………………… tại Ngân hàng: …………………………
 • Người liên hệ:……………………….Điện thoại: ………….………………

         Căn cứ Luật Thương mại, Nghị định số 37/2006/NĐ-CP ngày 4 tháng 4 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại và Thông tư liên tịch số 07/2007/TTLT-BTM-BTC ngày 06 tháng 7 năm 2007 hướng dẫn thực hiện một số điều về khuyến mại và hội chợ, triển lãm thương mại, (tên thương nhân) đăng ký tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại  ........ tại tỉnh/thành phố (tại nước ngoài) như sau:

 1. Hội chợ/triển lãm thương mại thứ 1:
 • Tên tiếng Việt (tên đầy đủ/viết tắt) : ……………………………………
 • Tên tiếng Anh (tên đầy đủ/viết tắt): …………………………………….
 • Cơ quan, đơn vị chủ trì tổ chức (tên đầy đủ/viết tắt): …………………..
 • Thời gian:………………………………………………………………..
 • Địa điểm: ………………………………………………………..………
 • Chủ đề (nếu có): …………………………………………………………
 • Tính chất: chuyên ngành/ tổng hợp: …………………………………….
 • Ngành hàng dự kiến tham gia: ……………………………………… …
 • Số lượng gian hàng hoặc số lượng gian hàng quy đổi (số doanh nghiệp) dự kiến tổ chức: …………………………..
 • Cơ quan, đơn vị phối hợp trong và ngoài nước: ……………………….
 1. Hội chợ/triển lãm thương mại thứ ...
 • Tên tiếng Việt (tên đầy đủ/viết tắt) : ……………………………………
 • Tên tiếng Anh (tên đầy đủ/viết tắt): …………………………………….
 • Cơ quan, đơn vị chủ trì tổ chức (tên đầy đủ/viết tắt): …………………..
 • Thời gian:………………………………………………………………..
 • Địa điểm: ………………………………………………………..………
 • Chủ đề (nếu có): …………………………………………………………
 • Tính chất: chuyên ngành/ tổng hợp: …………………………………….
 • Ngành hàng dự kiến tham gia: ………………………………………….
 • Số lượng gian hàng hoặc số lượng gian hàng quy đổi (số doanh nghiệp) dự kiến tổ chức: …………………………..
 • Cơ quan, đơn vị phối hợp trong và ngoài nước: …………………………

         (Tên thương nhân) cam kết thực hiện đúng và hoàn toàn chịu trách nhiệm về những nội dung đăng ký trên theo các qui định của pháp luật hiện hành.

         Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày kết thúc hội chợ, triển lãm thương mại, (tên thương nhân) sẽ báo cáo kết quả thực hiện tới Quý Cục (Sở).

                                                                                     

                                                                     Đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp

                                                                                        (Ký tên & đóng dấu)

 

 

Hồ sơ gửi kèm:

 

 • Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (hoặc tương đương) có chức năng kinh doanh hội chợ, triển lãm thương mại;
 • Bản sao bằng chứng chứng minh chất lượng, danh hiệu của hàng hóa, dịch vụ tham gia hội chợ, triển lãm thương mại phù hợp với tên, chủ đề của hội chợ, triển lãm thương mại đã đăng ký (nếu có);
 • Bản sao bằng chứng chứng minh uy tín, danh hiệu của thương nhân, tố chức hoặc cá nhân tham gia hội chợ, triển lãm thương mại phù hợp với tên, chủ đề của hội chợ, triển lãm thương mại đã đăng ký (nếu có).
 • Báo cáo kết quả hội chợ, triển lãm thương mại đã đăng ký và thực hiện (nếu có).

TƯ VẤN

Nếu bạn cần được tư vấn, hãy gọi 1900633725

Nếu bạn yêu cầu dịch vụ, hãy gọi
1900633725

hoặc viết thư tới
contact@luatthaian.vn

Gọi 1900633725