Tư vấn luật doanh nghiệp 39844 Lượt xem

HỘI NGHỊ CHỦ NỢ THEO LUẬT PHÁ SẢN 2014

Hội nghị chủ nợ được hiểu là cuộc họp của các chủ nợ do Thẩm phán triệu tập và chủ trì để thảo luận và quyết định các vấn đề liên quan đến việc giải quyết yêu cầu tuyên bố phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã. Vậy Luật Phá sản 2014 quy định như thế nào về Hội nghị chủ nợ - một trong các bước trong thủ tục phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã:

---> Hãy gọi TỔNG ĐÀI TƯ VẤN PHÁP LUẬT để được hỗ trợ kịp thời! 


  1. Triệu tập Hội nghị chủ nợ

Trong vòng 20 ngày kể từ ngày lập danh sách chủ nợ hoặc kiểm kê tài sản kết thúc thì Thẩm phán sẽ triệu tập Hội nghị chủ nợ, trừ trường hợp không phải tổ chức Hội nghị chủ nợ quy định tại Điều 105 của Luật Phá sản 2014.

Chậm nhất là 15 ngày trước khi khai mạc Hội nghị chủ nợ thì Thông báo triệu tập Hội nghị chủ nợ và các tài liệu khác có liên quan phải được gửi cho người có quyền và người có nghĩa vụ tham gia Hội nghị. Trong giấy triệu tập phải ghi rõ: thời gain và địa điểm tổ chức, chương trình, nội dung của Hội nghị chủ nợ.

  1. Thành phần tham gia

Chủ thể có quyền, bao gồm:

+ Chủ nợ có tên trong danh sách chủ nợ (chủ nợ có thể ủy quyền bằng văn bản cho người khác tham gia Hội nghị chủ nợ);

+ Đại diện cho người lao động, đại diện công đoàn được người lao động ủy quyền;

+ Người bảo lãnh sau khi đã trả nợ thay cho doanh nghiệp, hợp tác xã mất khả năng thanh toán (hay còn gọi là chủ nợ không có bảo đảm).

Chủ thể có nghĩa vụ bao gồm:

+ Người nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản;

+ Chủ doanh nghiệp hoặc người đại diện hợp pháp của doanh nghiệp hợp tác xã mất khả năng thanh toán (nếu không tham gia được thì có thể ủy quyền cho người khác).

  1. Điều kiện hợp lệ của Hội nghị chủ nợ

+ Có số chủ nợ tham gia đại diện ít nhất 51% tổng số nợ không có bảo lãnh (trong trường hợp chủ nợ không tham gia Hội nghị chủ nợ nhưng có ý kiến bằng văn bản gửi cho Thẩm phán trước ngày tổ chức Hội nghị chủ nợ, trong văn bản đó có ghi rõ ý kiến về những nội dung quy định tại khoản 1 Điều 83 của Luật Phá sản 2014 thì được xem như là có tham gia Hội nghị chủ nợ);

+ Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản được phân công giải quyết đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản phải tham gia.

Trong trường hợp không đáp ứng được các yêu cầu trên thì Hội nghị chủ nợ được hoãn nhưng chỉ được hoãn trong vòng 30 ngày kể từ ngày hoãn thì Thẩm phán phải triệu tập lại Hội nghị chủ nợ.

  1. Điều kiện thông qua Nghị quyết của Hội nghị chủ nợ

+ Nghị quyết của Hội nghị được thông qua khi có quá nửa tổng số chủ nợ không có đảm bảo có mặt và đại diện cho từ 65% tổng số nợ không có bảo đảm trở lên biểu quyết tán thành.

  1. Các trường hợp có thể xảy ra sau khi tiến hành Hội nghị chủ nợ

+ Đình chỉ thủ tục phá sản: doanh nghiệp, hợp tác xã không mất khả năng thanh toán;

+ Tiến hành thủ tục phục hồi;

+ Tuyên bố phá sản dựa trên một trong các căn cứ:

  • Hội nghị chủ nợ không thành công sau 02 lần triệu tập;
  • Khi có nghị quyết của Hội nghị chủ nợ;
  • Có nghị quyết cho phép áp dụng thủ tục phục hồi nhưng doanh nghiệp, hợp tác xã không thể phục hồi.

Trên đây là những quy định của pháp luật về Hội nghị chủ nợ theo Luật phá sản 2014. Hãy liên hệ với Công ty luật Thái An để được tư vấn và hỗ trợ mọi vấn đề pháp lý doanh nghiệp!

 

TƯ VẤN

Nếu bạn cần được tư vấn, hãy gọi 1900633725

Nếu bạn yêu cầu dịch vụ, hãy gọi
1900633725

hoặc viết thư tới
contact@luatthaian.vn

Gọi 1900633725