Tư vấn luật đầu tư 3750 Lượt xem

Hỗ trợ đầu tư đối với khu công nghiệp

Để thu hút vốn đầu tư từ các nhà đầu tư trong và ngoài nước, Nhà nước ta đã ban hành nhiều chính sách ưu đãi và hỗ trợ đầu tư khác nhau, trong đó hỗ trợ đầu tư đối với khu công nghiệp là một hình thức hỗ trợ đầu tư đặc biệt và có những nét đặc thù so với các hình thức hỗ trợ đầu tư còn lại được quy định tại khoản 1 Điều 20 Luật Đầu tư năm 2014. Để giúp bạn đọc hiểu rõ hơn về hình thức hỗ trợ đầu tư đối với khu công nghiệp, Luật Thái An xin giới thiệu bài viết sau đây.

 

1. Cơ sở pháp lý:

  • Luật Đầu tư năm 2014.
  • Nghị định 118/2015/NĐ-CP ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Chính Phủ về hướng dẫn Luật Đầu tư.

2. Chủ thể thực hiện hỗ trợ đầu tư đối với khu công nghiệp:

Căn cứ vào Điều 20 Luật Đầu tư năm 2014, căn cứ vào quy hoạch tổng thể phát triển khu công nghiệp đã được phê duyệt, các bộ, cơ quan ngang bộ, Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương sẽ xây dựng kế hoạch đầu tư phát triển và tổ chức xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội ngoài hàng rào khu công nghiệp.

Như vậy, chủ thể thực hiện hỗ trợ đầu tư đối với khu công nghiệp bao gồm các bộ, cơ quan ngang bộ, ủy ban nhân dân cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

3. Phạm vi, đối tượng, nguyên tắc tiêu chí, định mức hỗ trợ đầu tư đối với khu công nghiệp:

Theo quy định tại Điều 18 Nghị định 118/2015/NĐ-CP, phạm vi, đối tượng, nguyên tắc, tiêu chí và định mức hỗ trợ đầu tư đối với khu công nghiệp từ ngân sách trung ương để xây dựng kết cấu hạ tầng khu công nghiệp, khu chế xuất tại địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn hoặc địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn được thực hiện theo Chương trình mục tiêu đầu tư hạ tầng khu công nghiệp được phê duyệt trong từng giai đoạn.

Hoạt động đầu tư kinh doanh hệ thống kết cấu hạ tầng khu công nghiệp phải phù hợp với quy hoạch chi tiết xây dựng khu công nghiệp đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Riêng đối với những địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn thì phải căn cứ vào điều kiện cụ thể của từng địa phương, Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh sẽ trình Chính Phủ quyết định thành lập hoặc giao cho đơn vị sự nghiệp có thu làm nhà đầu tư dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp.

4. Kinh phí hỗ trợ đầu tư đối với khu công nghiệp:

Kinh phí để hỗ trợ đầu tư đối với khu công nghiệp được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh cân đối nguồn ngân sách địa phương để hỗ trợ nhà đầu tư phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng kỹ thuật trong và ngoài khu công nghiệp.

Ngoài ra, nhà nước sẽ hỗ trợ một phần vốn đầu tư phát triển từ ngân sách và vốn tín dụng ưu đãi để phát triển đồng bộ hệ thống kết cấu hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội trong và ngoài hàng rào khu công nghiệp tại địa bàn kinh tế - xã hội có điều kiện khó khăn hoặc địa bàn kinh tế - xã hội  có điều kiện đặc biệt khó khăn.

Trên đây là một số ý kiến tư vấn của Công ty Luật Thái An về vấn đề hỗ trợ đầu tư đối với khu công nghiệp. 

--->>> Hãy gọi ngay TỔNG ĐÀI TƯ VẤN PHÁP LUẬT để được hỗ trợ kịp thời!

CÔNG TY LUẬT THÁI AN

 

TƯ VẤN

Nếu bạn cần được tư vấn, hãy gọi 1900633725

Nếu bạn yêu cầu dịch vụ, hãy gọi
1900633725

hoặc viết thư tới
contact@luatthaian.vn

Gọi 1900633725