Hỏi đáp pháp luật 5105 Lượt xem

Giám đốc công ty cổ phần có được tiếp tục làm việc khi đủ 60 tuổi không?

Giám đốc công ty cổ phần có được tiếp tục làm việc khi đủ 60 tuổi không?

1.Cơ sở pháp lý:

-Luật doanh nghiệp năm 2014

-Bộ luật lao động năm 2012

-Quyết định 01/2014/QH – BHXH ngày 03/01/2014 của Tổng giám đốc BHXH Việt Nam

  1. Nội dung tư vấn:

Căn cứ theo quy định tại Điều 157 Luật doanh nghiệp 2014 thì: Hội đồng quản trị bổ nhiệm một người trong số họ hoặc thuê người khác làm Giám đốc. Trường hợp nếu công ty bổ nhiệm Giám đốc thì Giám đốc đó là thành viên Hội đồng quản trị.

Căn cứ theo quy định tại Điểm I khoản 2 Điều 149 Luật doanh nghiệp 2014 thì Hội đồng quản trị có quyền bổ nhiệm, miễn nhiễm, ký hợp đồng, chấm dứt hợp đồng đối với Giám đốc và người quản lý quan trọng khác do Điều lệ công ty quy định.

Căn cứ theo quy định tại Điều 65 của Luật doanh nghiệp 2014 thì tiêu chuẩn và điều kiện làm Giám đốc như sau:

-Có đủ năng lực hành vi dân sự và không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 điều 18 của Luật doanh nghiệp 2014.

-Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của công ty, nếu Điều lệ công ty không có quy định khác.

Đối với công ty con của công ty có phần vốn góp, cổ phần do nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ thì ngoài các tiêu chuẩn và điều kiện trên thì Giám đốc không được là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu của người quản lý công ty mẹ và người đại diện phần vốn nhà nước tại công ty đó.

Căn cứ theo Điều 158 Luật doanh nghiệp 2014 thì thù lao, tiền lương và lợi ích khác của Giám đốc được quy định như sau:

-Công ty có quyền trả lương cho Giám đốc theo kết quả và hiệu quả kinh doanh.

-Trường hợp Điệu lệ công ty không có quy định khác thì giám đốc được trả lương và tiền thưởng. Tiền lương của Giám đốc do Hội đồng quản trị quyết định.

Như vậy, theo Luật doanh nghiệp 2014 quy định tiêu chuẩn và điều kiện làm Giám đốc thì không có quy định liên quan đến tuổi nghỉ hưu. Do vậy Giám đốc đại diện theo pháp luật của công ty cổ phần không bắt buộc phải dưới 60 tuổi.

Mặt khác, căn cứ tại Khoản 1 và 3 Điều 187 Bộ luật lao động năm 2012 về tuổi nghỉ hưu của người lao động như sau:

“Điều 187. tuổi nghỉ hưu

1.Người lao động bảo đảm điều kiện về thời gian đóng bảo hiểm xã hội theo quy định của phát luật để bảo hiểm xã hội được hưởng lương hưu khi nam đủ 60 tuổi, nữ đủ 55 tuổi.

3.Người lao động có trình độ chuyên môn kỹ thuật cao, người lao động làm công tác quản lý và một số trường hợp đặc biệt khác có thể nghỉ hưu ở tuổi cao hơn nhưng không quá 05 năm so với quy định tại khoản 1 Điều này. “

Trên đây là ý kiến tư vấn về vấn đề bạn quan tâm. 

---> Hãy gọi TỔNG ĐÀI TƯ VẤN PHÁP LUẬT để được hỗ trợ kịp thời!

 

TƯ VẤN

Nếu bạn cần được tư vấn, hãy gọi 1900633725

Nếu bạn yêu cầu dịch vụ, hãy gọi
1900633725

hoặc viết thư tới
contact@luatthaian.vn

Gọi 1900633725