Văn bản pháp luật mới 14037 Lượt xem

Điểm mới về con dấu trong Luật doanh nghiệp 2014

Con dấu theo Luật doanh nghiệp 2014 đã có những thay đổi quan trọng so với Luật doanh nghiệp 2005 về hình thức, nội dung con dấu; số lượng con dấu; thủ tục đăng ký con dấu; quản lý, sử dụng con dấu và thời điểm có hiệu lực của con dấu.

Con dấu là tài sản có giá trị quan trọng đối với doanh nghiệp. Theo quy định của Luật Doanh nghiệp thì con dấu là một trong những dấu hiệu để xác định một tổ chức có phải là pháp nhân hay không? Luật doanh nghiệp 2014 đã có nhiều điểm thay đổi đáng kể so với Luật doanh nghiệp 2005 về con dấu.  

Con dấu theo Luật doanh nghiệp 2014

Thứ nhất, về hình thức, nội dung con dấu.

So với Luật doanh nghiệp năm 2005: “Hình thức và nội dung của con dấu, điều kiện làm con dấu và chế độ sử dụng con dấu thực hiện theo quy định của Chính phủ” thì Luật doanh nghiệp mới đã thay đổi hoàn toàn quy định này khi trao hoàn toàn quyền quyết định về hình thức, nội dung con dấu cho doanh nghiệp. Tại Điều 44 Luật doanh nghiệp 2014 quy định:

 “1. Doanh nghiệp có quyền quyết định về hình thức, số lượng và nội dung con dấu của doanh nghiệp. Nội dung con dấu phải thể hiện những thông tin sau đây:

a)Tên doanh nghiệp;

b) Mã số doanh nghiệp.”

Như vậy, theo quy định trên thì miễn là trên con dấu của mình doanh nghiệp đáp ứng được hai nội dung là tên doanh nghiệp và mã số doanh nghiệp. Hình dạng con dấu có thể khác nhau: vuông, tròn, tam giác, tứ giác,…; kích thước: to, nhỏ và trên con dấu có các thông tin khác ngoài tên, mã số doanh nghiệp hay không đều do doanh nghiệp tự quyết định và đều được coi là hợp pháp. Tuy pháp luật trao quyền tự chủ trong việc quyết định hình thức, nội dung con dấu cho doanh nghiệp nhưng doanh nghiệp cũng cần lưu ý không sử dụng những hình ảnh, thông tin vi phạm truyền thống lịch sử, văn hóa, thuần phong mỹ tục của dân tộc hay quy định của các cơ quan nhà nước.

Thứ hai, về số lượng con dấu.

Nếu ở Luật doanh nghiệp năm 2005: “Trong trường hợp cần thiết, được sự đồng ý của cơ quan cấp dấu, doanh nghiệp có thể có con dấu thứ hai” thì với Luật doanh nghiệp mới, doanh nghiệp bên cạnh việc quyết định nội dung, hình thức của con dấu còn được quyền quyết định số lượng con dấu của doanh nghiệp mình. Sự thay đổi này phù hợp với quy định mới về người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp khi Luật doanh nghiệp năm 2014 cho phép “công ty trách nhiệm hữu hạn và công ty cổ phần có thể có một hoặc nhiều người đại diện theo pháp luật. Điều lệ công ty quy định cụ thể số lượng, chức danh quản lý và quyền, nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp”. Khi công ty có thể có nhiều người đại diện theo pháp luật thì công ty cũng có thể có nhiều con dấu để phù hợp hơn với nhu cầu hoạt động kinh doanh của công ty.

Thứ ba, về thủ tục đăng ký con dấu.

Luật doanh nghiệp năm 2014 có hiệu lực, đã thay đổi theo hướng mở, tạo điều kiện hơn cho doanh nghiệp. Thay vì phải đăng ký mẫu dấu với cơ quan Công an như trước đây thì hiện nay doanh nghiệp được hoàn toàn chủ động trong việc làm con dấu. Doanh nghiệp có thể tự khắc dấu hoặc đến cơ sở khắc dấu để làm con dấu.

Trước khi sử dụng con dấu, doanh nghiệp chỉ cần gửi thông báo mẫu dấu đến cơ quan đăng ký kinh doanh để đăng tải công khai trên Cổng Thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp. Mục đích của quy định này là nhằm công bố công khai cho cho xã hội và bên thứ ba được biết về con dấu của doanh nghiệp.

Tại khoản 2 Điều 44 Luật doanh nghiệp 2014 có quy định về việc đăng ký con dấu như sau:

2. Trước khi sử dụng, doanh nghiệp có nghĩa vụ thông báo mẫu con dấu với cơ quan đăng ký kinh doanh để đăng tải công khai trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.”

Thứ tư, về việc quản lý và sử dụng con dấu.

Chính phủ vừa ban hành nghị định 96/2015/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Doanh nghiệp liên quan đến việc quản lý và sử dụng con dấu.

Theo đó, con dấu doanh nghiệp được quản lý và sử dụng theo quy định sau:

- Các doanh nghiệp đã thành lập trước 01/07/2015 tiếp tục sử dụng con dấu đã được cấp cho doanh nghiệp mà không phải thông báo mẫu con dấu cho cơ quan đăng ký kinh doanh.

Trường hợp doanh nghiệp làm thêm con dấu, thay đổi màu mực dấu thì thực hiện thủ tục thông báo mẫu con dấu theo quy định về đăng ký doanh nghiệp.

- Trường hợp doanh nghiệp đã thành lập trước 01/7/2015 làm con dấu mới theo quy định tại Nghị định này thì phải nộp lại con dấu và Giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu cho cơ quan công an nơi đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu.

Cơ quan công an cấp giấy biên nhận đã nhận lại con dấu tại thời điểm tiếp nhận lại con dấu của doanh nghiệp.

- Trường hợp doanh nghiệp đã thành lập trước 01/7/2015 bị mất con dấu, mất Giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu thì doanh nghiệp được làm con dấu theo quy định tại Nghị định này.

 Đồng thời, thông báo việc mất con dấu, mất Giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu cho cơ quan công an nơi đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu.

Thứ năm, về thời điểm có hiệu lực của con dấu doanh nghiệp:

Theo quy định tại bản Dự thảo mới nhất của Nghị định hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp được Bộ Kế hoạch và Đầu tư trình Chính phủ xem xét thông qua, nội dung thông báo mẫu dấu do doanh nghiệp gửi cơ quan đăng ký kinh doanh bao gồm thông tin về thời điểm có hiệu lực của mẫu con dấu.          

Trên đây là những thay đổi trong quy định của Luật doanh nghiệp năm 2014 so với Luật doanh nghiệp năm 2005 về con dấu của doanh nghiệp. Những điểm mới trên có ý nghĩa quan trọng trong việc nâng cao tính tự chủ và tự chịu trách nhiệm trong hoạt động kinh doanh nói chung; việc quản lý, lưu giữ và sử dụng con dấu của pháp nhân nói riêng mà Luật doanh nghiệp năm 2014 thể hiện.

Trên đây là tư vấn của công ty Luật Thái An về những điểm mới về con dấu trong Luật doanh nghiệp 2014.  Chúng tôi hi vọng rằng bạn có thể vận dụng các kiến thức kể trên để sử dụng trong hoạt động kinh doanh.
Nếu có vấn đề pháp lý nào khác cần tư vấn ---> Hãy gọi TỔNG ĐÀI TƯ VẤN PHÁP LUẬT để được hỗ trợ kịp thời!

TƯ VẤN

Nếu bạn cần được tư vấn, hãy gọi 1900633725

Nếu bạn yêu cầu dịch vụ, hãy gọi
1900633725

hoặc viết thư tới
contact@luatthaian.vn

Gọi 1900633725