Tư vấn luật doanh nghiệp 2342 Lượt xem

DỊCH VỤ XIN CẤP GIẤY PHÉP KINH DOANH BÁN BUÔN SẢN PHẨM RƯỢU

Công ty Luật Thái An cung cấp dịch vụ xin cấp Giấy phép kinh doanh bán buôn sản phẩm rượu cho quý khách hàng có đam mê kinh doanh sản phẩm rượu.

Theo quy định của pháp luật, rượu thuộc nhóm hàng hóa nhà nước hạn chế kinh doanh. Vì vậy tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh sản phẩm rượu phải có giấy phép, trừ trường hợp sản xuất rượu thủ công để bán cho các doanh nghiệp có Giấy phép sản xuất rượu để chế biến lại.

“Bán buôn sản phẩm rượu” là hoạt động mua sản phẩm rượu từ thương nhân phân phối sản phẩm rượu, tổ chức, cá nhân sản xuất rượu, để bán cho các thương nhân bán lẻ sản phẩm rượu. Công ty Luật Thái An xin tư vấn luật cho bạn một số điểm cơ bản khi bạn có nhu cầu kinh doanh bán buôn sản phẩm rượu.

  1. Căn cứ pháp lý

Điều kiện, hồ sơ, thủ tục đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh bán buôn sản phẩm rượu được quy định ở các văn bản pháp luật sau:

  • Căn cứ vào Nghị định số 94/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ quy định về sản xuất, kinh doanh rượu.
  • Căn cứ văn bản hợp nhất 3 văn bản số 03/VBHN-BCT ngày 21 tháng 6 năm 2016 của Bộ Công Thương quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 42/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2012 về sản xuất, kinh doanh rượu.
  1. Điều kiện cấp Giấy phép kinh doanh bán buôn sản phẩm rượu bao gồm:

-  Chủ thể kinh doanh phải là Doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật và có đăng ký ngành nghề kinh doanh bán buôn đồ uống có cồn hoặc kinh doanh rượu;

-  Địa điểm kinh doanh phải cố định, có địa chỉ rõ ràng, đảm bảo các yêu cầu về kỹ thuật, trang thiết bị theo quy định;

-  Có hệ thống bán buôn sản phẩm rượu ở trên địa bàn tỉnh nơi thương nhân đặt trụ sở chính (tối thiểu phải từ 03 thương nhân bán lẻ sản phẩm rượu trở lên);

-  Trực thuộc hệ thống kinh doanh của tổ chức, cá nhân sản xuất rượu hoặc của doanh nghiệp phân phối sản phẩm rượu; có hợp đồng và văn bản giới thiệu của tổ chức, cá nhân sản xuất rượu hoặc của doanh nghiệp phân phối sản phẩm rượu;

-  Điều kiện về kho hàng : Kho hàng (hoặc hệ thống kho hàng) thuộc sở hữu hoặc đồng sở hữu theo hợp đồng liên doanh, liên kết góp vốn; hoặc có hợp đồng thuê kho hàng phù hợp với quy mô kinh doanh của doanh nghiệp (tối thiểu tổng diện tích phải từ 50 m2 trở lên hoặc khối tích phải từ 150 m3 trở lên) đáp ứng yêu cầu bảo quản được chất lượng của sản phẩm rượu trong thời gian lưu kho;

-  Về phương tiện vận tải thì phương tiện vận tải thuộc sở hữu hoặc đồng sở hữu theo hợp đồng liên doanh, liên kết góp vốn; hoặc có hợp đồng thuê phương tiện vận tải phù hợp với quy mô kinh doanh của doanh nghiệp (tối thiểu phải có 01 xe có tải trọng từ 500 kg trở lên); đáp ứng yêu cầu bảo quản được chất lượng của sản phẩm rượu trong thời gian vận chuyển;

-  Năng lực tài chính phải bảo đảm cho toàn bộ hệ thống phân phối của doanh nghiệp hoạt động bình thường (có Giấy xác nhận của ngân hàng tối thiểu 300 triệu Việt Nam đồng trở lên);

-  Có bản cam kết của doanh nghiệp về bảo đảm tuân thủ đầy đủ các yêu cầu điều kiện về phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật;

-  Phù hợp với quy định tại Điều 18 Nghị định 194/2012/NĐ-CP như: Giấy phép kinh doanh bán buôn sản phẩm rượu được xác định trên địa bàn tỉnh theo nguyên tắc không quá một (01) Giấy phép kinh doanh bán buôn sản phẩm rượu trên một trăm nghìn (100.000) dân;  mỗi thương nhân chỉ được cấp một loại giấy phép kinh doanh sản phẩm rượu. Thương nhân được cấp Giấy phép kinh doanh sản phẩm rượu phải nộp phí và lệ phí theo quy định của Bộ Tài chính

  1. Hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh bán buôn sản phẩm rượu

Để được cấp Giấy phép kinh doanh bán buôn sản phẩm rượu, bạn phải chuẩn bị hồ sơ và nộp theo đúng trình tự thủ tục. Công ty Luật Thái An sẵn lòng giúp bạn điều này khi bạn có nhu cầu.

Doanh nghiệp đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh bán buôn sản phẩm rượu lập 02 (hai) bộ hồ sơ, 01 (một) bộ gửi cơ quan có thẩm quyền cấp phép, 01 (một) bộ lưu tại doanh nghiệp. Các loại giấy tờ, tài liệu cần thiết để hoàn thiện hồ sơ này bao gồm:

-  Đơn đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh bán buôn sản phẩm rượu theo Mẫu tại Phụ lục 29 kèm theo Thông tư này.

-  Bản cam kết do doanh nghiệp tự lập

-  Báo cáo kết quả kinh doanh của doanh nghiệp

-  Bản thuyết minh hình thức tổ chức bán hàng, phương thức quản lý hệ thống bán

 -  Bảng kê danh sách thương nhân, bản sao Giấy chứng nhận đầu tư hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và Giấy chứng nhận mã số thuế, Giấy phép kinh doanh sản phẩm rượu (nếu đã kinh doanh) của các doanh nghiệp đã hoặc sẽ thuộc hệ thống bán buôn sản phẩm rượu (tối thiểu phải có từ 03 thương nhân bán lẻ sản phẩm rượu trở lên).

-  Bản sao các văn bản giới thiệu hoặc hợp đồng mua bán của tổ chức, cá nhân sản xuất rượu hoặc của các doanh nghiệp phân phối sản phẩm rượu (trong đó ghi rõ địa bàn, loại sản phẩm rượu dự kiến kinh doanh).

-  Bản sao Giấy tiếp nhận bản công bố hợp quy hoặc bản sao giấy xác nhận công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm

-  Hồ sơ về phương tiện vận chuyển bao gồm: bản sao giấy tờ chứng minh quyền sử dụng phương tiện vận chuyển (là sở hữu hoặc đồng sở hữu theo hợp đồng liên doanh, liên kết góp vốn; hoặc có hợp đồng thuê phương tiện vận tải phù hợp với quy mô kinh doanh của doanh nghiệp với thời gian thuê tối thiểu là 01 năm); tối thiểu phải có quyền sử dụng 01 xe có tải trọng từ 500 kg trở lên; đáp ứng yêu cầu bảo quản được chất lượng của sản phẩm rượu trong thời gian vận chuyển.

-  Hồ sơ về năng lực tài chính: có năng lực tài chính bảo đảm cho toàn bộ hệ thống bán buôn của doanh nghiệp hoạt động bình thường (có Giấy xác nhận của ngân hàng có số dư tài khoản tối thiểu 300 triệu đồng).

-  Bản sao Phiếu thu đã nộp phí và lệ phí theo quy định của Bộ Tài chính.

  1. Trình tự, thủ tục cấp Giấy phép kinh doanh bán buôn sản phẩm rượu

Sở Công Thương địa phương là cơ quan cấp Giấy phép kinh doanh bán buôn sản phẩm rượu.

 Bước 1: Doanh nghiệp đề nghị cấp Giấy phép bán buôn sản phẩm rượu lập 02 bộ Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép bán buôn sản phẩm rượu, 01 bộ gửi cơ quan có thẩm quyền cấp phép, 01 bộ lưu tại doanh nghiệp.

 Bước 2: Trong thời hạn 15 ngày kể từ khi nhận được hồ sơ đầy đủ và hợp lệ, cơ quan quản lý nhà nước về công thương có trách nhiệm xem xét, thẩm định và cấp Giấy phép bán buôn sản phẩm rượu cho thương nhân theo hướng dẫn của Bộ Công Thương. Trường hợp từ chối cấp phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Trường hợp hồ sơ còn thiếu hoặc chưa hợp lệ, trong vòng 07 ngày kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, cơ quan quản lý nhà nước về công thương có văn bản yêu cầu thương nhân hoàn thiện.

 Bước 3: Doanh nghiệp đề nghị cấp phép nhận kết quả tại cơ quan có thẩm quyền giải quyết.

Lưu ý rằng: Giấy phép bán buôn sản phẩm rượu có giá trị từng thời kỳ 05 năm. Trước thời điểm hết hiệu lực của giấp phép 30 ngày, thương nhân muốn tiếp tục kinh doanh sản phẩm rượu phải có văn bản đề nghị cấp lại giấy phép gửi cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép để xem xét cấp lại theo quy định của pháp luật.

Trên đây là những quy định của pháp luật về trình tự, tủ tục, điều kiện và hồ sơ cấp Giấy phép kinh doanh bán buôn sản phẩm rượu.Nếu bạn còn chưa hiểu hay có bất cứ thắc mắc gì hãy liên hệ ngay với chúng tôi. Công ty Luật Thái An với những luật sư giỏi và dày dặn kinh nghiệm luôn sẵn sàng tư vấn luật miễn phí cho bạn, cung cấp dịch vụ pháp lý xin cấp Giấy phép kinh doanh các ngành nghề khác nhau với chi phí hợp lý nhất!

Công ty Luật Thái An

 

TƯ VẤN

Nếu bạn cần được tư vấn, hãy gọi 1900633725

Nếu bạn yêu cầu dịch vụ, hãy gọi
1900633725

hoặc viết thư tới
contact@luatthaian.vn

Gọi 1900633725