Tư vấn luật doanh nghiệp 5329 Lượt xem

Công ty con có được áp dụng quy chế quản lí nội bộ của Công ty mẹ hay không?

Công ty mẹ và công ty con là hai pháp nhân độc lập, có quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp độc lập theo quy định của pháp luật. Tùy thuộc vào loại hình pháp lý của công ty con, công ty mẹ thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình với tư cách là thành viên, chủ sở hữu hoặc cổ đông trong quan hệ với công ty con. Do vậy, quy chế quản lý nội bộ do công ty mẹ ban hành thì chỉ có giá trị áp dụng đối với hoạt động của công ty mẹ, công ty con muốn áp dụng thì phải ban hành lại các văn bản riêng.

Câu hỏi khách hàng

Công ty mẹ chiếm 65% vốn của công ty con (là 2 pháp nhân độc lập). Khi công ty mẹ ban hành các quy định nội bộ hệ thống như quy chế thu nhập, quy chế tài chính, quy trình an toàn, quy trình sửa chữa ... Trong các văn bản của công ty mẹ ở điều khoản thi hành có ghi "các công ty con thực hiện theo QĐ này..." thì công ty con có quyền sử dụng các văn bản đó trong hoạt động của mình hay phải ban hành lại các văn bản riêng - nội dung như ở văn bản công ty mẹ rồi mới được thực hiện.

Trả lời

  1. Cơ sở pháp lý
  • Luật doanh nghiệp 2014
  1. Tư vấn khách hàng

Đối với mối quan hệ gữa công ty mẹ và công ty con, Luật doanh nghiệp 2014 quy định như sau:

       Điều 188. Tập đoàn kinh tế, tổng công ty

  1. Tập đoàn kinh tế, tổng công ty thuộc các thành phần kinh tế là nhóm công ty có mối quan hệ với nhau thông qua sở hữu cổ phần, phần vốn góp hoặc liên kết khác. Tập đoàn kinh tế, tổng công ty không phải là một loại hình doanh nghiệp, không có tư cách pháp nhân, không phải đăng ký thành lập theo quy định của Luật này.
  2. Tập đoàn kinh tế, tổng công ty có công ty mẹ, công ty con và các công ty thành viên khác. Công ty mẹ, công ty con và mỗi công ty thành viên trong tập đoàn kinh tế, tổng công ty có quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp độc lập theo quy định của pháp luật.

       Điều 190. Quyền và trách nhiệm của công ty mẹ đối với công ty con

  1. Tùy thuộc vào loại hình pháp lý của công ty con, công ty mẹ thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình với tư cách là thành viên, chủ sở hữu hoặc cổ đông trong quan hệ với công ty con theo quy định tương ứng của Luật này và quy định khác của pháp luật có liên quan.
  2. Hợp đồng, giao dịch và quan hệ khác giữa công ty mẹ và công ty con đều phải được thiết lập và thực hiện độc lập, bình đẳng theo điều kiện áp dụng đối với các chủ thể pháp lý độc lập.

…….

Từ quy định trên có thể thấy về mặt pháp lý mối quan hệ giữa công ty mẹ và công ty con là độc lập, công ty mẹ và công ty con có quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp độc lập theo quy định của pháp luật. Tùy thuộc vào loại hình pháp lý của công ty con, công ty mẹ thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình với tư cách là thành viên, chủ sở hữu hoặc cổ đông trong quan hệ với công ty con.

Do vậy, quy chế quản lý nội bộ do công ty mẹ ban hành thì chỉ có giá trị áp dụng đối với hoạt động của công ty mẹ, công ty con muốn áp dụng thì phải ban hành lại các văn bản riêng.

Trên đây là tư vấn của công ty Luật Thái An dành cho bạn. Nếu bạn còn điều gì chưa hiểu vui lòng liên hệ trực tiếp với Luật sư qua đường dây nóng.

Trân trọng!

CÔNG TY LUẬT THÁI AN

TƯ VẤN

Nếu bạn cần được tư vấn, hãy gọi 1900633725

Nếu bạn yêu cầu dịch vụ, hãy gọi
1900633725

hoặc viết thư tới
contact@luatthaian.vn

Gọi 1900633725